Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İÇMİMAR DES­TEĞİ İLE DOĞRU MOBİLYA SEÇİMİ

14 Temmuz 2022, Perşembe 21:40

Mo­bil­ya üre­ti­mi yapan bir çok büyük marka zaten uzun yıl­lar­dır ta­sa­rım­la­rın­da
iç­mi­mar­lar ile ça­lı­şıp iç­mi­mar­la­rın müş­te­ri­le­ri­ne en er­go­no­mik ta­sa­rım­la­rı
sun­ma­la­rı­nı is­ti­yor­lar­dı. Süreç için­de sa­de­ce ta­sa­rım ala­nın­da kal­ma­ma­mı­zın
ge­rek­ti­ği yakın za­man­da an­la­şıl­dı ve gü­nü­müz­de bir çok mo­bil­ya fir­ma­sı artık
ma­ğa­za­la­rın­da da müş­te­ri­le­ri­ne üc­ret­siz iç­mi­mar­lık hiz­me­ti ver­mek­te. Bu
sa­ye­de satın ala­ca­ğı­nız her ürün­de evi­ni­ze uy­gun­luk du­ru­mu­nu ra­hat­ça
da­nı­şa­bi­le­ce­ği­niz iç­mi­mar­lar ile ça­lı­şıp doğru kumaş, evi­ni­ze uygun öl­çü­ler ve
hatta ak­se­su­ar se­çim­le­ri­ni­ze kadar tüm ko­nu­lar­da des­tek olu­yor­lar. Er­go­no­mik
kul­la­nı­mı pro­fes­yo­nel des­tek ala­rak çöz­mek ev­le­ri­miz­de daha ferah or­tam­lar
ya­rat­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak ve bu sa­ye­de or­tam­la­rı­mız daha hu­zur­lu
his­set­ti­re­cek­tir. Mo­bil­ya­lar ev­le­ri­mi­zin son do­ku­nu­şu­dur yani bir ta­di­lat veya
sıfır bir ev al­dık­tan sonra o me­ka­na bir yuva hissi veren mo­bil­ya­la­rı­mız­dır.
Bunun için satın alır­ken her türlü er­go­no­mik ya­pı­sı ve do­ku­su si­zin­le yıl­lar­ca
ka­la­ca­ğın­dan iç­mi­mar des­te­ği al­dı­ğı­nız ürünü bir­den fazla ya­nıy­la
de­ğer­len­dir­me­ni­zi sağ­la­ya­cak­tır. Da­nış­man­lık hiz­me­ti­ni ala­nın­da uzman, iç
mi­mar­lık eği­ti­mi almış ger­çek iç­mi­mar­lar­dan almak ve do­la­yı­sıy­la ev
de­ko­ras­yo­nu­nun ve iç mekan ta­sa­rı­mı­nın in­ce­lik­le­ri­ni bilen bi­riy­le be­ra­ber
evi­ni­zi, pro­fes­yo­nel bir şe­kil­de dü­zen­le­me im­ka­nı­na sahip ol­mak­ta büyük bir
des­tek. Dat­ça­mız­da da yakın za­man­da açı­lan BEL­LO­NA ba­yi­si bu ko­nu­da
Dat­ça­lı­la­ra büyük bir imkan su­na­rak büyük şe­hir­ler­de olan bu uy­gu­la­ma­yı
Dat­ça­mı­za ge­tir­di­ler. Ya­pa­ca­ğı­nız alış­ve­riş­ler­de iç­mi­mar ve
pro­fes­yo­nel ekibi sa­ye­sin­de ev­le­ri­niz hayat bu­la­cak. 
Datça'nın iç­mi­mar­lık mes­le­ği­ni be­nim­se­di­ği ve biz iç­mi­mar­la­rı din­le­dik­le­rin­de
ha­ri­ka pro­je­le­rin çık­tı­ğı­nı gö­re­ce­ği­miz gün­le­rin yak­laş­tı­ğı­nı gör­mek çok güzel bir
duygu.​Unutul­ma­ma­sı ge­re­ken biz­ler siz­ler için en er­go­no­mik , en zarif ve
ya­şa­na­bi­lir or­tam­la­rı ha­zır­la­mak için varız.


Okunma Sayısı: 899

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.