Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İÇMİMAR­LIK NEDİR?

07 Ocak 2021, Perşembe 16:31

İçmi­mar­lık insan olan her yerde yaşam alan­la­rı ve bu yaşam alan­la­rın­da ise en er­go­no­mik ve en eko­no­mik me­kan­la­rı oluş­tu­ra­bil­me sa­na­tı­dır. Sanat ile mi­mar­lı­ğın en güzel bir­leş­ti­ği nokta ola­rak be­lir­le­nen iç­mi­mar­lık ne sa­de­ce be­to­nar­me ile uğ­ra­şır ne de sa­de­ce bir kaç uyum­lu eş­ya­yı bir­leş­tir­mek­le . İçmi­mar de­di­ği­miz mes­lek mü­hen­dis­li­ğin içine sa­na­tın do­ku­nu­şu­dur.

Bu mes­lek ile il­gi­li açık edil­me­si ge­re­ken en önem­li konu ise: mes­lek sa­hi­bi sa­de­ce üni­ver­si­te­le­rin 4 yıl­lık fa­kül­te­rin­den iç­mi­mar­lık bö­lü­mü me­zu­nu ve iç­mi­mar­lar oda­sı­na ka­yıt­lı ki­şi­ler ta­ra­fın­dan mes­lek un­va­nı söy­le­ne­bil­mek­te­dir. Bunun dı­şın­da mes­lek adını kul­la­na­rak hak­sız ka­zanç sağ­la­yan ül­ke­miz­de bir çok kişi bu­lun­mak­ta ve oda tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fın­dan ta­ki­bi ya­pı­lıp hak­la­rın­da işlem ya­pıl­mak­ta­dır. Şimdi doğal ola­rak akıl­la­ra gelen soru şu ola­cak­tır'' biz iç­mi­mar ol­du­ğu­nu ner­den bi­le­lim'' çok basit bir ce­va­bı var her odaya ka­yıt­lı iç­mi­ma­rın oda kim­li­ği var­dır ve bunu müş­te­ri­le­rin sor­gu­la­ma­sı da en doğal hak­tır.

Peki iç­mi­mar ile ça­lış­ma sü­re­ci na­sıl­dır?

İçmi­mar­lar fark­lı fark­lı ça­lış­ma şe­kil­le­ri gös­te­re­bi­lir. Fakat de­ğiş­me­yen önem­li un­sur­lar var­dır. Bun­lar sı­ra­sıy­la:
1.Müş­te­ri ile ta­nış­ma ve ana­liz sü­re­ci. Bu sü­reç­te müş­te­ri ile iç­mi­mar kendi tarz­la­rı hak­kın­da ko­nu­şur ve ya­pı­la­cak işin ta­nı­mı be­lir­le­nir. İsteğe göre kon­sept ta­sa­rım veya de­nen­miş ta­sa­rım­lar uy­gu­la­na­bi­lir.
2. Mekan ana­li­zi: Be­lir­le­nen ça­lış­ma prog­ra­mı­nın ka­bu­lün­den sonra müş­te­ri ve iç­mi­mar mekan gör­me­ye ve me­ka­na uygun ta­sa­rım sü­re­ci­ni ye­rin­de in­ce­le­me­ye baş­lar. Bu ev­re­de ta­sa­rım fi­kir­le­ri ve sketch ça­lış­ma­lar ile iç­mi­mar me­ka­nı can­lan­dır­ma­ya baş­lar.
3.​Ta­sa­rım sü­re­ci: Mekan ana­li­zi­ni yapan iç­mi­mar ta­sa­rım ve üre­tim sü­re­ci­ne girer. Bir çok araş­tır­ma yapan iç­mi­mar ön­ce­lik­li ola­rak araş­tır­ma dos­ya­sı oluş­tu­rur ve bu kay­nak­la bir­lik­te ken­di­ne ta­sa­rım yo­lu­nu açmış olur.
4.3 bo­yut­lu gör­sel­ler ile sunum:Ta­sa­rım sü­re­ci­ni ta­mam­la­yan pro­je­de sıra 3d gör­sel­ler ile ger­çek­çi gö­rün­tü­le­ri ya­ka­la­yıp müş­te­ri ve iç­mi­ma­rın dü­şün­ce­le­ri­nin ortak nok­ta­da ol­du­ğu­nu onay­la­yıp bunu müş­te­ri­ye en iyi şe­kil­de sunma aşa­ma­sı­dır.
5.​Sunum son­ra­sı ve onay: Su­nu­mu kabul edi­len pro­je­nin son hali uy­gu­la­ma­ya ha­zır­dır.Bu du­rum­da olan proje iç­mi­mar ve ekibi ta­ra­fın­dan ko­nu­şu­lur. Uy­gu­la­ma­cı­lar olan us­ta­lar pro­je­yi iç­mi­ma­rın su­nu­mu ile daha iyi kav­rar ve son­ra­sın­da müş­te­ri­nin­de onayı ile işe baş­la­nır.
6.​Uy­gu­la­ma: Uy­gu­la­ma sü­re­cin­de iç­mi­mar tüm iş ta­ki­bi­ni ele alır.​Tasarla­nan me­kan­lar­da kendi ta­sa­rım­la­rı­nın en doğru şe­kil­de yan­sı­tıl­ma­sı­nı amaç­lar ve bu doğ­rul­tu­da pro­je­si­nin ta­ki­bi­ni yapar.​Us­ta­lar ile ile­ti­şim ha­lin­de ola­rak müş­te­ri hak­la­rı­nı korur ve ka­li­te­li iş­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­nı sağ­lar.
7.​Tes­lim: Pro­je­si­nin en iyi şe­kil­de uy­gu­lan­dı­ğı­na emin olan iç­mi­mar artık tes­lim sü­re­ci­ne ha­zır­dır.Son do­ku­nuş­la­rı ile (mo­bil­ya ve ak­se­su­ar) evin ger­çek bir yaşam alanı ha­li­ne gel­me­si­ni sağ­lar ve müş­te­ri­si­ne tes­lim eder.

İçmi­ma­rın amacı:

İçmi­ma­rın en önem­li amacı insan er­go­no­mi­si ,psi­ko­lo­ji­si ve eko­no­mi­si­dir. Ya­rat­tı­ğı me­kan­da müş­te­ri­si­nin ger­çek bir huzur or­ta­mı bul­ma­sı­nı ve bu sü­reç­te de müş­te­ri­si­nin eko­no­mi­si­ni dü­şün­mek en ön­ce­lik­li işi­dir. Pro­je­si­nin en iyi şe­kil­de yan­sı­tıl­ma­sı ise bir diğer önem­li amaç­tır. Bu ve bunun gibi bir­çok hiz­met veren iç­mi­mar evi­ni­zi, iş ye­ri­ni­zi ve daha bir­ çok insan ba­rın­dı­ran me­ka­nı ta­sar­la­yan mes­lek er­ba­bı­dır. İçmi­mar ile ça­lış­mak pa­ha­lı değil tam ak­si­ne eko­no­mik­tir. Sizi ge­rek­siz har­ca­ma­lar­dan ka­çın­dı­rır ve ya­pı­lan işin uy­gu­la­na­bi­lir­lik ev­re­sin­de 2. ​bir defa ya­pıl­ma­sı­nı zo­run­lu kıl­mak­tan korur.

Me­kan­la­rı­nı­zı işin eh­li­ne bı­ra­kın son­ra­sın­da rahat edin...


Okunma Sayısı: 4181

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.