Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İÇMİ­MAR­LIK VE RENK­LE­RİN ÖNEMİ

03 Mayıs 2021, Pazartesi 17:22

İçmi­mar­lar bir me­ka­nın renk­le­ri­ne karar ve­rir­ken, mekan sa­hi­bi­nin zevk­le­ri ve me­ka­na uygun kom­bi­nas­yo­nu dü­şün­mek­te­dir. Aynı za­man­da me­ka­nın öl­çü­le­ri, amacı ve doğal ay­dın­lat­ma gücü ve sabit özel­lik­ler göz önün­de tu­tu­lur. Zaman zaman me­kan­la­rı­mız­da sa­de­ce renk de­ği­şi­mi ile bir­lik­te fark­lı bir tarz ya­ka­la­ma­mız bile müm­kün­dür. Bu ne­den­le renk­ler biz iç­mi­mar­lar için her zaman en önem­li öğe­ler ara­sın­da bu­lun­mak­ta­dır. Daha önce ki ya­zı­la­rım­da da bah­set­ti­ğim gibi me­kan­la­rın insan psi­ko­lo­ji­si üze­rin­de ki et­ki­si çok önem sarf et­mek­te­dir.​Bu­nun­la bir­lik­te renk­ler bu ko­nu­da en önem­li araç­tır. Ör­ne­ğin büyük ve geniş me­kan­lar­da çok rahat bir şe­kil­de koyu renk­le­ri kul­la­na­rak fark­lı tarz­lar de­ne­ye­bi­le­ce­ği­miz gibi küçük me­kan­lar­da da açık ton­la­ra yö­nel­mek en önem­li un­sur­dur. Özel­lik­le şu pan­de­mi sü­re­cin­de ya­şa­mı­mı­zın büyük ço­ğu­nu ka­pa­lı me­kan­lar­da ge­çir­di­ği­miz­den ötürü renk­le­rin önemi ve üze­ri­miz­de ki psi­ko­lo­jik et­ki­si azım­sa­na­cak de­re­ce­de de­ğil­dir.

KIR­MI­ZI
Di­na­mik ve çe­ki­ci bir renk olan kır­mı­zı can­lı­lı­ğın ren­gi­dir.​Aynı za­man­da iştah açıcı bir renk olan kır­mı­zı ha­re­ke­tin yoğun ol­du­ğu yer­ler için uy­gun­dur.​Koyu ton­la­rı küçük me­kan­lar­da kul­la­nıl­dı­ğın­da kas­vet­li bir hava ve­recek kır­mı­zı ge­nel­lik­le kafe ,res­to­rant, bar ve yemek sa­lon­la­rın­da ter­cih edi­le­bi­lir.

TU­RUN­CU
Kır­mı­zı kadar ol­ma­sa bile ben­zer özel­lik­ler ta­şı­mak­ta­dır. Sıcak renk­ler gru­bun­da­dır ve sa­mi­mi­yet ve mut­lu­luk duy­gu­su­nu uyan­dı­rır. Can­lı­lık ve ile­ti­şim gibi an­lam­lar ta­şı­yan tu­run­cu mut­fak, çocuk odası ,yemek sa­lo­nu ve ka­fe­le­rin en fa­vo­ri renk­le­rin­den­dir.​Dik­kat da­ğı­tı­cı özel­li­ği se­be­bi ile ça­lış­ma alan­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

SARI
Umut , neşe ve mut­lu­luk et­ki­si­ni güneş rengi ol­ma­sın­dan do­la­yı elde et­miş­tir. Bu­nun­la bir­lik­te dik­kat çekme özel­li­ği­ne sa­hip­tir bu ne­den­le taksi rengi ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Fakat ren­gin ton­la­rı fark­lı bir çok anlam ba­rın­dır­mak­ta­dır. Koyu sa­rı­lar has­ta­lık hal­siz­lik gibi his ve­rir­ken altın sarı tonu ile zen­gin­li­ğin sem­bo­lü­dür.

YEŞİL
Ye­şi­lin en önem­li çağ­rı­şı­mı tabi ki do­ğa­dır. Sa­kin­leş­ti­ri­ci ve ya­tış­tı­rı­cı özel­li­ği de buna ektir.​Fakat bu ren­gin ha­ta­lı kul­la­nım­la­rı ma­le­sef hal­siz­lik ve yor­gun­luk gibi olum­suz et­ki­ler ya­ra­ta­bi­lir. Açık ton­la­rı mut­fak, antre ve av­lu­lar­da kul­la­nı­mı doğ­ru­dur. Bu­nun­la bir­lik­te güven ve huzur an­la­mı ile ofis­le­ri­miz­de de kul­la­nı­mı ol­duk­ça yay­gın ola­bi­lir.​Bir­çok banka ve kli­nik­le­rin­de sık­lık­la kul­lan­dı­ğı renk ola­rak­ta bi­li­nir.

MAVİ
Gök­yü­zü ve de­ni­zin tem­sil­ci­si olan mavi fe­rah­la­tı­cı ve huzur özel­li­ği ta­şı­mak­ta­dır. Açık ton­la­rı hu­zu­ru ve sa­kin­lik hissi ve­rir­ken koyu ton­la­rı se­rin­lik veren etki ya­ra­tır. Bu yüz­den çocuk oda­la­rın­da açık mavi ton­la­rı kul­la­nıl­dı­ğın­da ço­cuk­lar üze­rin­de­ki sa­kin­leş­ti­ri­ci etki ya­ra­tır. Aynı za­man­da otur­ma ve din­len­me oda­la­rı­nız­da da kul­la­na­bi­lir­si­niz. Mavi ren­gin bi diğer özel­li­ği de yeme iç­gü­dü­sü­nü en­gel­le­me­si­dir. Bu yüz­den yemek oda­la­rın­da, mut­fak­lar­da ka­fe­ler­de kul­lan­ma­nı­zı öner­mi­yo­ruz.

MOR
Asa­le­tin rengi ola­rak bi­li­nen mor ruh­sal ve fi­zik­sel ener­ji­yi den­ge­le­me gü­cü­ne sahip bir renk­tir.​Yaratı­cı­lık ve dü­şün­ce gü­cü­nün mor renk ile iliş­ki­si­de bi­lin­mek­te­dir.​Yatak oda­la­rı ve ça­lış­ma oda­la­rın­da ter­cih edil­me­si tav­si­ye edil­mek­te­dir.​Par­lak ve göz alıcı renk­ler­le bir­bi­riy­le ya­rı­şa­ca­ğı için olum­suz özel­lik­ler gös­te­re­bi­lir.

BEYAZ
Beyaz de­nil­di­ğin­de akla gelen ilk ke­li­me­ler; te­miz­lik, fe­rah­lık, sağ­lık ve hij­yen­dir. Bu dün­ya­nın hemen her ye­rin­de böy­le­dir. Eğer bir ec­za­ne­niz, te­miz­lik mal­ze­me­le­ri şir­ke­ti­niz varsa için­de ve dı­şın­da beyaz kul­lan­ma­lı­sı­nız. Has­ta­ne ve kli­nik­ler de buna da­hil­dir. Bunun ya­nın­da be­ya­zın çok güçlü bir et­ki­si daha var­dır ki o da is­tik­ra­rı, de­vam­lı­lı­ğı tem­sil et­me­si­dir. Beyaz el­bi­se­ler sizin temiz, dü­rüst ve is­tik­rar­lı ol­du­ğu­nuz ima­jı­nı ya­ra­tır. Aynı et­ki­yi me­kan­la­rı­nız­da da ya­ra­ta­bi­lir­si­niz.


Okunma Sayısı: 2084

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.