Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İNSA­NOĞ­LU

22 Kasım 2019, Cuma 11:03

Ses­siz­ce...
Kim­se­ye­ bel­li­ et­tir­me­den
Nef­re­ti­ni­ sez­dir­me­den
Öf­ke­si­ni­ gös­ter­me­den­ dün­ya­ya
Bo­yu­n eğme­den ­ya­la­na...
Sa­de­ce­ te­miz­ kalp­le­rin ­bes­le­di­ği
o saf­lık­la...
Ya­da ­dı­şı­mız­da­ki so­ğuk­ kan­lılığı­mız­la
Kim­se­ye ­bel­li­ et­me­den­ sak­la­dık­la­rımız
Gö­ğsü­mü­zü­n ü­ze­ri­ne...
Bir­ gü­lüş...
ne ­ka­dar­ güç­lü­ ola­bi­lir?
İnsa­nı­n a­da­le­ti­ vic­da­nı­ gi­bi­ asil­ken.
Göz­ler­de­ki­ o kar­ so­ğu­ğu­ kar­şı­sın­da
Gü­ne­ş o­la­sı­ ge­li­yor
Ya­da ­kır­gın­lık­la­rın­da
Af­fe­de­si­ ge­li­yor.
Af­fet­me­k öz­deş­le­şir­ken ­bü­yük­lük­le.
Ko­ca­man­ bir­ yü­re­k a­tı­yor
mil­yon­lar­ca...
Ay­nı­ be­den­de...
Fark­lı ül­ke­ler­de­ se­mtler­de...
De­niz­ gör­dü­ğün­de­ sak­la­ya­mı­yor
Öz­gür­lü­ğü­nü...
Dal­ga­la­rı­ duy­ma­dan ­ge­çe­mi­yor.
Yal­nız­da ­ol­sa ­be­den­ yü­rür­ken
Hep­ bi­r o­lu­yor ­gök­ yüz­le,
ma­viy­le ­ya­ni...
Za­man­ki­ ki­mi­mi­ze­ gö­re­ hiç­ bit­me­yecek
Ki­mi­mi­z i­çin ­da­ha ­dün
yi­tir­di­ği­miz...
Bir de­ dü­şün­ce­ler­ var­ ta­bi
Sım­sı­kı­ sa­rıl­dı­ğı­mız
uğ­ru­na ­yap­ma­dı­ğı­mı­zı­ bı­rak­ma­dı­ğız.
Bi­lip ­bil­me­den
ken­di­mi­ze­ gö­re
yar­gı­la­rı­mız...
İste ­in­sa­noğ­lu ­böy­le­dir
Gi­diş­le­ri ­se­ver...
ama ­dö­nüş­le­re ­tut­sak­tır­ be­de­ni
Ba­rıştan ­bah­se­der,
sa­vaş­ gö­rü­rüz­ man­şet­ler­de,
il­k ön­ce ­fer­yat­ son­ra
de­rin ­bi­r a­cı...
ve­ ar­dın­da­n ö­nü­ne­ ge­çi­le­me­ye­n ö­lüm­ler.
İn­sa­noğ­lu­nu­n a­da­le­ti
bu­ ka­da­r iş­te...
Ken­din­den ­baş­ka ­kim­se­yi ­dü­şün­mez,ben­cil­dir.
Dü­rüst­lük­ der­ ya­lan­ söy­ler.
Sa­da­kat­ten ­bah­se­der,al­da­tır.
ama­ il­k al­dat­tı­ğı­ ken­di­si­di­r as­lın­da
Se­vil­me­k is­ter,sev­mez.
Ya­şa­ma­k is­ter,il­k en­gel­de­ pe­s e­der.
Adı­m at­mak­tan­ kor­kar,ba­şa­rı­dan ­bah­se­der.
İnsa­noğ­lu ­is­te.
İn­san­da­ ya­za­cak ­söz ­bı­rak­mı­yor.
           
                           Han­de­ UYAR


Okunma Sayısı: 4136

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.