Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

KA­Lİ­TE­Lİ TA­Dİ­LAT NASIL YA­PI­LIR VE EVİ­NİZ İÇİN BİR FİKİR

25 Ocak 2021, Pazartesi 17:18

Mer­ha­ba­lar de­ğer­li okur­lar siz­ler ile 8 Ocak ta­ri­hin­de ilk yazım ile bu­luş­tuk. İçmi­mar­lık nedir? İçmi­mar kim­dir ve amacı nedir ko­nu­la­rı­nı siz­ler için ka­le­me al­mış­tım. Bu ya­zım­da ise ta­di­la­tın aşa­ma­la­rı, ta­di­lat yap­tı­rı­lır­ken dik­kat edil­me­si ge­re­ken hu­sus­la­ra de­ği­ne­ce­ğim. Yap­tı­rı­la­cak ta­di­lat sü­re­sin­ce stres ya­şa­ma­mak; so­nun­da üzül­me­mek ve yap­tı­rı­lan işten mutlu olmak; en önem­li­si zaman, emek ve para is­ra­fı is­te­mi­yor­sa­nız bir İçmi­mar' dan pro­fes­yo­nel yar­dım al­mak­tır. Bu kap­sam­da ka­li­te­li ve gü­ven­li ta­di­lat nasıl yap­tı­rı­lır?

Ta­di­lat be­lir­li yaşı geç­miş bir­çok yapı için ge­rek­li olan bir du­rum­dur. Ye­ni­len­me ih­ti­ya­cı du­yu­lan bir me­ka­na ya­pı­lan bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­dır. Yap­tı­rı­la­cak olan ta­di­lat­lar­da alı­na­cak pro­fes­yo­nel yar­dım keşif, plan, proje ve üç bo­yut­lu gör­sel su­nu­mu sı­ra­la­ma­la­rı­na göre iler­le­mek ve yap­tı­rı­la­cak ta­di­la­tın işi yap­tı­ra­na daha proje baş­lan­ma­dan nasıl gö­rü­ne­ce­ği hak­kın­da en önem­li bil­gi­le­ri ve­re­rek uy­gu­la­ma son­ra­sı olum­suz sürp­riz­ler­le kar­şı­laş­ma­yı en­gel­le­ye­cek­tir. Yap­tı­rı­la­cak ta­di­lat için bir İçmi­mar ile bir­lik­te ça­lış­ma planı ha­zır­la­mak size zaman ka­zan­dı­ra­cak, er­go­no­mik, eko­no­mik ve ka­li­te ola­rak is­te­ni­len kri­ter­le­re ulaş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak­tır. Ta­di­lat sa­de­ce hasar gör­müş ya­pı­lar­da ol­ma­mak­la bir­lik­te bazı du­rum­lar­da zevk ve ih­ti­yaç­la­rı kar­şı­la­ma­yan me­kan­lar­da da ya­pıl­mak­ta­dır. Peki bu doğ­rul­tu­da ta­di­lat için nasıl bir yol iz­len­me­li­dir?
1)İhti­yaç­la­rı be­lir­le­mek.​Yapaca­ğı­nız tes­pit­ler doğ­rul­tu­sun­da hem büt­çe­ni­zi ayar­la­ma­nı­za yar­dım­cı olur­ken hem de hiçbir ­şe­yi at­la­ma­mış olur­su­nuz.​Yaptıra­ca­ğı­nız iş­le­rin bir lis­te­si­ni hazır bu­lun­dur­mak ta­di­lat ön­ce­si ak­lı­nız­da ki tüm de­tay­la­rı yaz­ma­nız işi­ni­zi ko­lay­laş­tı­ra­cak­tır.

2)Plan­la­ma . Bel­ki ­de bu iş­ler­de ki en önem­li adım di­ye­bi­li­riz. Çünkü be­lir­li bir plan­la­ma­nız yoksa iş günü ge­ri­sin­de kalma, eksik mal­ze­me ve ha­ta­lı uy­gu­la­ma gibi bir çok so­run­la kar­şı­la­şa­bi­lir­sin. Bun­la­rı ya­şa­ma­mak için ise bir iç­mi­mar ile bir­lik­te ça­lı­şıp hem büt­çe­niz doğ­rul­tu­sun­da iler­le­yip hem de plan­lı ve aşama aşama giden ta­di­la­tı­nı­zın key­fi­ni sü­re­bi­lir­si­niz.

3)Ta­sa­rım ve proje. İşte bu aşama ya­pa­ca­ğı­mız ta­di­la­tın kal­bi­dir. Çünkü müş­te­ri ile iç­mi­ma­rın bir­lik­te otu­rup fikir alış­ve­ri­şi yap­tı­ğı ve işin yük­sek oran­da çö­zül­dü­ğü nok­ta­dır. Eli­niz­de bir proje var ol­du­ğun­da ya­pı­la­cak işi net bir şe­kil­de görüp ta­sa­rım doğ­rul­tu­sun­da içi­ni­ze sinen bir ta­di­lat sü­re­ci ya­şa­mış olur­su­nuz.
4)Uy­gu­la­ma.​Ta­sa­rım sü­re­ci son­ra­sın­da ön­ce­lik­li ola­rak me­kan­dan mev­cut­lar sö­kü­lür ve ya­pı­la­cak olan ye­ni­lik­le­ri net bir şe­kil­de gö­re­bil­mek ama­cıy­la uy­gu­la­yı­cı ile iç­mi­mar me­ka­nı tek­rar ana­liz eder. İçmi­mar tüm pro­je­yi ge­rek­li ay­rın­tı­la­rıy­la ak­ta­rır ve us­ta­lar sı­ra­sıy­la ça­lış­ma­la­rı­nı yapar.​Her aşa­ma­da tek­rar kont­rol etmek amaç­lı İçmi­mar proje ba­şın­da kont­ro­lör­lük yapar.​Ta­sa­rı­mın en güzel şe­kil­de uy­gu­lan­dı­ğı­na emin olan iç­mi­mar evi­ni­zi gü­ven­le size tes­lim ede­bi­lir.
*****Fakat siz evi­ni­zi bir ta­di­la­ta uğ­rat­mak is­te­mi­yor ama ha­va­sı­nı mı de­ğiş­tir­mek is­ti­yor­su­nuz o zaman bu­gü­nün me­ka­nın ha­va­sı­nı de­ğiş­ti­recek fik­ri­ni ve­ri­yo­rum.
De­ği­şim söz ko­nu­su ol­du­ğun­da bazen evi­zin ha­va­sı­nı de­ğiş­ti­recek şey sa­de­ce büyük mo­bil­ya­lar ol­ma­ya­bi­lir.​Belki yeni de­ğiş­tir­di­niz belki de büt­çe­niz ye­ter­siz peki ne ya­pa­ca­ğız? Cevap as­lın­da çok basit sa­de­ce ay­dın­lat­ma ele­man­la­rı­nız­la bile evi­ni­zin ha­va­sı­nı de­ğiş­ti­re­bi­lir­si­niz. Ör­ne­ğin ; evi­ni­ze renk kat­mak is­ti­yor­sa­nız du­var­la­rı ren­ga­renk yap­mak biraz risk­li bir yön­tem­dir, onun ye­ri­ne lam­ba­la­rı renk­len­dir­me­ye ne der­si­niz. daha az mas­raf­la daha et­ki­li çözüm.​Avizele­rin ken­di­ne has fark­lı­lık­la­rı var­dır belki o odaya göre çok küçük bir avize almış ola­bi­lir­si­niz veya kul­lan­dı­ğı­nız avize or­ta­mı­nı­za uy­ma­yan bir et­ki­de­dir. Ör­ne­ğin Koyu ve soğuk renk­ler­de olan bir ça­lış­ma odası de­ko­ras­yo­nu hayal ede­lim ha­liy­le ağır­baş­lı ve şık bir ortam. Es­te­ti­ği art­tır­mak hem de bir parça do­nuk­lu­ğu kır­mak için se­çe­ce­ği­niz lamba ise nar kır­mı­zı­sı ren­giy­le son de­re­ce gös­te­riş­li du­ra­bi­lir. Yani ya­pa­ca­ğı­nız seçim bir anda tüm me­ka­nın kon­sep­ti­ni de­ğiş­tir­mek­le bir­lik­te si­zin­de al­gı­la­rı­nız­da ki et­ki­yi fark­lı­laş­tı­ra­cak­tır.

Bu ve bunun gibi daha bir çok evi­ni­zin ha­va­sı­nı de­ğiş­tir­me­ye yö­ne­lik fi­kir­le her ya­zım­da siz­ler­le ola­ca­ğım. Ya­pa­ca­ğı­nız ufa­cık bir de­ği­şik­lik bile evi­niz­de daha hu­zur­lu ve es­te­tik alan­lar­da ya­şa­ma­nı­za yol aça­cak­tır. Yap­tı­ra­ca­ğı­nız ta­di­lat­lar­da iç­mi­mar ile ça­lış­ma­nız di­le­ği ile sağ­lık­lı gün­ler di­li­yo­rum.


Okunma Sayısı: 3516

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.