Muğla
27 Şubat, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

NİHAYET

27 Kasım 2023, Pazartesi 18:29

İlçem­de gör­me­yi , ya­pıl­ma­sı­nı arzu et­ti­ğim ko­nu­lar­da­ki dü­şün­ce­le­ri­mi her siz­ler­le pay­la­şı­yo­rum. Bu ko­nu­da yaz­ma­ya ve özel soh­bet­le­rim­de de söy­le­me­ye devam ede­ce­ğim.

Kış mev­si­mi­nin yoğun ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğı şu gün­ler­de, yerel hiz­met­ler­de bazı ye­ter­siz­lik­ler ola­bi­li­yor. Buna hiz­met yü­rü­ten per­so­ne­lin ye­ter­siz­li­ği, sevk ida­re­si, tek­nik do­na­nım ye­ter­siz­li­ği, hiz­met ala­nı­nın ge­niş­li­ği ve yıl­lar­dır bir türlü ye­ni­le­me­yen alt­ya­pı so­ru­nu­na, birde hiz­met alan biz­le­rin so­rum­suz­lu­ğu ek­le­nin­ce, gelin çıkın işin için­den..?Ben mev­zu­at ma­ze­re­ti­ne sı­ğı­nan biri de­ği­lim. Yasa dışı bir uy­gu­la­ma­nın­ da ya­nın­da olmam elbette.?Hani es­ki­le­rin bir sözü var­dır ya :AT SAHİBİNE GÖRE KİŞNER diye, yö­ne­ti­ci­le­rin­de ta­li­mat­la­rı­nın ic­ra­atı­nı so­nuç­la­rı­nı alın­ca­ya kadar takip et­me­le­ri ve de­net­le­me­le­ri ŞART.

De­fa­lar­ca yazıp uyar­dı­ğım Beton sant­ral­le­ri­nin bu­lun­du­ğu Kargı De­re­sin­de ge­çi­ci ıslah ça­lış­ma­la­rı­nı gö­re­bi­li­yo­ruz nihayet.?Biraz geç ka­lın­mış ol­sa­ da. Yal­nız eski BA­BA­YA­NI köp­rü­sü­nün gö­zü­nün ye­te­rin­ce bo­şal­tıl­ma­ma­sı ha­lin­de teh­li­ke devam ede­bi­lir.

Benim yazıp ha­tır­lat­mak­tan bık­ma­ya­ca­ğım Has­ta­ne kav­şa­ğın­da­ki He­ye­lan has­sa­si­ye­tim devam edi­yor. Top­rak ze­mi­ni­nin moloz taş­lar­la biraz sıkı gö­rü­nü­yor ol­sa­ da, ya­ğış­lı ha­va­la­rın de­va­mı ha­lin­de teh­li­ke ola­bi­lir.

Pet­rol is­tas­yo­nu­nun bu­lun­du­ğu yer­de­ki Ka­ra­ke­sik de­re­si­nin ,köp­rü­den iti­ba­ren Çayır İçine doğru ba­kı­mı ya­pıl­mış­sa ­da, Hı­zır­şah is­ti­ka­me­tin­de­ki du­ru­mu ne olacak.?Yetersiz hatta ol­ma­yan şa­ram­pol lar­dan yağ­mur su­yu­nun tah­li­ye­si­nin ya­rat­tı­ğı so­ru­nu geçen kış­lar­da ya­şa­dık.

Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da il­çe­mi­zin DATÇA ola­rak is­mi­nin tes­ci­li­nin 90 yı­lı­nı ar­ka­da bı­ra­ka­ca­ğız. 04.12.1933 ta­ri­hi­ni bir milat ola­rak kabul ede­rek, bir ağaç­lan­dır­ma şen­li­ği­ne dö­nüş­tü­rül­me­si iyi olmaz mı.?

Dat­ça­mız­da son yıl­lar­da is­mi­nin anıl­dı­ğı GÜZ DO­MA­TESİ se­zo­nu ses­siz­ce geçip gi­di­yor. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ne gibi so­run­la­rı var acaba.?

Antik dö­nem­de bir tıp mer­ke­zi olan ya­rı­ma­da­nın ,gü­nü­müz­de­ de al­ter­na­tif tıp et­kin­li­ği ile gün­de­me ge­ti­ril­me­sin­de bir sorun ol­ma­sa gerek.

Bu­gün­ler­de yağ­mur­lar iyi gi­di­yor­sa da, bunu bir ağaç­lan­dır­ma et­kin­li­ği ile daha gör­kem­li bi­çim­de tac­lan­dı­ra­bil­sek.

SAĞ­LI­CAK­LA..


Okunma Sayısı: 222

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.