Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

PAN­DEMİ BİZLERE YAŞAM ALAN­LA­RI­MIZ­LA İLGİLİ NE ÖĞ­RETTİ ?

07 Haziran 2021, Pazartesi 19:49

Pan­de­mi­nin ha­ya­tı­mı­za kat­tı­ğı en büyük de­ği­şim sos­yal ya­şan­tı­mız­da oldu elbet ka­fe­ler, bar­lar , res­to­rant­lar ka­pan­dık­ça evi­miz­de bu kon­sept­le­ri arar olduk. Ki­mi­miz ken­di­mi­ze hobi bah­çe­si veya bal­ko­nu yap­tık ki­mi­miz ise evi­mi­zin bir bö­lü­mü­nü ki­tap­lar­la dolu bir kahve kö­şe­si­ne çe­vir­dik. Ama şunu fark et­ti­niz mi as­lın­da yaşam alan­la­rı­mız ne kadar önem­li ? Pan­de­mi ön­ce­sin­de özel­lik­le yoğun iş tem­po­sun­da olan­lar ev­le­ri­ni sa­de­ce ya­ta­cak bir mekan gibi kul­la­nır­ken pan­de­miy­le bir­lik­te evde ça­lış­ma­lar baş­la­yın­ca bu­lun­du­ğu­muz me­kan­la­rı daha da önem­ser olduk yani bir top­lan­tı­ya gi­rer­ken kul­la­na­ca­ğı­mız mekan fark­lı, bir kahve keyfi ya­par­ken otu­ra­ca­ğı­mız mekan fark­lı ol­ma­ya baş­la­dı. As­lın­da ken­di­mi­zi istem dışı me­kan­la­rı­mı­zı de­ko­re eder­ken bul­duk. Ör­ne­ğin 2+1 bir evde ya­şa­yan bir aile ele alır­sak bazen mut­fak­ta ki yemek ma­sa­sı bir anda top­lan­tı ma­sa­sı­na dö­nüş­tü yada yine o mut­fak­ta ki masa derse giren öğ­ren­ci­nin sı­ra­sı oldu. Aynı za­man­da yatak oda­mız ön­ce­sin­de sa­de­ce yat­mak için kul­lan­dı­ğı­mız bir me­kan­ken çoğu evde bir anda pi­la­tes sa­lo­nu­na veya bir koşu ban­dıy­la spor sa­lo­nu­na dö­nü­şü­ver­di. Peki doğ­ru­su ne ol­ma­lı yani bir mekan bir­den fazla fonk­si­yo­na sahip ola­bi­lir mi ? Bu so­ru­nun ce­va­bı evet bir­den fazla fonk­si­yo­nu ola­bi­lir ama ta­ma­men doğru ta­sa­rım­la ol­ma­sı kay­dıy­la. Yani gece siz uyur­ken kar­şı­nız­da ko­ca­man bir ci­si­min dur­ma­sı in­sa­nı hu­zur­suz ede­bi­lir yada mut­fak­ta yemek ya­pı­lır­ken aynı anda top­lan­tı yada ders­te olan in­san­lar için kar­şı­lık­lı kaos ya­ra­ta­bi­lir. Bunun için­de as­lın­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken basit uy­gu­la­ma­lar­la ken­di­ni­ze ait özel alan­lar oluş­tu­rup evde ki her bi­re­yi dü­şü­ne­rek plan­lan­mış bir proje ile evi­ni­zi daha da fonk­si­yon­lu hale ge­ti­re­bi­lir­si­niz. Bir örnek ve­re­lim hazır yaz ge­li­yor­ken artık bal­kon mev­si­mi açıl­dı ama bu sü­reç­te on­li­ne ça­lı­şan ki­şi­ler için bal­ko­nu­nu­zun bir bö­lü­mü­nü ofis ha­li­ne ge­ti­re­bi­lir­si­niz doğal ışı­ğın yar­dı­mıy­la daha ferah bir ortam ola­ca­ğın­dan gün boyu daha ve­rim­li ola­cak­sı­nız­dır. Bu sa­ye­de ferah bir ça­lış­ma alanı elde edip hem de bu­lun­du­ğu­nuz bal­ko­nu bir kaç çiçek ile süs­le­ye­rek bal­kon keyfi ile iş or­ta­mı­nı tek me­kan­da iki fonk­si­yon ola­rak kul­la­na­bi­le­cek­si­niz. İç me­kan­da ise sa­lo­nu sa­de­ce tv odası gibi gör­me­yip bir bö­lü­mü­nü fark­lı uğ­raş­lar için ayı­ra­bi­lir­si­niz. Bu ve daha fazla fikir için iç­mi­mar­lar ile ça­lı­şıp kendi ha­ya­tı­nı­za uygun ve bir o kadar da fonk­si­yo­nel mekan sa­hi­bi ola­bi­lir­si­niz. Küçük olan evi­ni­zin bir kafe ola­bi­le­ce­ği­ni bal­ko­nu­nu­zun hobi alanı ola­bi­le­ce­ği­ni yada çocuk oda­sı­nın aynı za­man­da bir park kadar eğ­len­ce­li ola­bi­le­ce­ği­ni gör­dü­ğü­nüz­de çok şa­şı­ra­cak­sı­nız. İçmi­mar­lar ile ça­lış­ma­nın so­nu­cun­da evi­niz­de­ki farkı gö­re­cek­si­niz. Biz iç­mi­mar­lar ta­sar­la­dı­ğı­mız me­kan­lar ile ile­ti­şim ku­ru­yo­ruz 29 Mayıs Dünya İç me­kan­lar gü­nü­mü­zü de kut­lu­yo­rum . Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki doğru mekan ta­sa­rı­mı sağ­lık­lı ev ve hu­zur­lu birey de­mek­tir.


Okunma Sayısı: 2602

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.