Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SO­LU­NUM SİS­TE­MİN­DEN KAY­NAK­LA­NAN ÖLÜM­LER -

16 Haziran 2020, Salı 12:20

Bugün Twit­ter'de bir is­ta­tis­lik ya­yın­lan­dı. Ya­yın­la­yan, bu ko­nu­da söz sa­hi­bi ve gü­ve­ni­lir insan Özcan Ka­dı­oğ­lu idi. Tablo bir çok ko­nu­da fikir ve­recek kadar önem­liy­di.
Tab­lo­ya ba­kıl­dı­ğın­da, 2010 ta­ri­hin­de so­lu­num sis­te­min­den kay­nak­lı ölüm sa­yı­sı günde 67 iken, sekiz yıl sonra, 2018 ta­ri­hin­de günde 144 ölüme ulaş­mış! İki ka­tın­dan fazla! Sekiz yılda aynı so­run­la ölüm sa­yı­sı ar­tı­yor­sa bu ko­nu­nun der­hal ve ive­di­lik­le in­ce­len­me­si lazım ama “in­ce­le­yen var mı?” Diye sor­sak ina­nı­yo­rum ki yok­tur!
So­lu­num sis­te­min­den kay­nak­lı ölüm ora­nı­nın yük­sel­me­si­nin tek ne­de­ni ya da ana ne­de­ni hava kir­li­li­ği­dir. Ter­mik sant­ral­le­rin ve diğer fab­ri­ka ba­ca­la­rı­nın yay­dı­ğı ölüm­cül atık­lar yü­zün­den ölüm oran­la­rı yük­sel­mek­te­dir.
Kaldı ki fab­ri­ka ve ter­mik sant­ral­le­rin sal­dı­ğı teh­li­ke­li gaz­lar­la il­gi­li önlem al­ma­la­rı, ka­rar­na­mey­le er­te­len­di!
İnsan sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ciddi bir önlem olan fab­ri­ka­la­rın ve ter­mik sant­ral­le­ri­nin filt­re tak­ma­sı ve önlem alın­ma­sı­nın er­te­len­me­si­nin man­tık­lı tek açık­la­ma­sı ola­bi­lir, bu iş­let­me­le­rin bir kaç yıl daha azami kar yap­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı­dır.
Diğer ta­raf­tan bu tablo sağ­lık ala­nın­da ne kadar ye­ter­siz ol­du­ğu­mu­zun da bir ka­nı­tı ola­rak kar­şı­mız­da du­ru­yor. Ya­şa­nan has­ta­lık­lar içe­ri­sin­de sa­de­ce “so­lu­num sis­te­min­den kay­nak­lı has­ta­lık­lar” ko­nu­sun­da her geçen gün, her geçen yıl ölüm­ler ar­tı­yor­sa, sağ­lık bi­rim­le­ri bu ko­nu­da ye­ter­siz ka­lı­yor de­mek­tir!
Bu tablo, sağ­lık sis­te­mi­mi­zin sor­gu­lan­ma­sı, ye­ni­den ve en uygun bi­çim­de ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni vur­gu­lu­yor.
Bu tab­lo­yu ele al­ma­mın asıl ne­de­ni ise son dö­nem­de ya­şa­mı­mı­zı te­mel­den il­gi­len­di­ren, her gü­nü­mü­zü proğ­ram­la­yan, so­ka­ğa çık­ma­mı­zı en­gel­le­yen, ya­şa­mı­mı­zı kı­sıt­la­yan ted­bir­ler­le ya­şa­mak zo­run­da bı­ra­kan Co­ro­na-19 vi­rü­süy­le il­gi­li.

Co­vit-19 ola­rak ad­lan­dı­rı­lan vi­rü­sün bi­li­nen öl­dür­me bi­çi­mi, ağır so­lu­num yet­mez­li­ği­ne bağlı ölüm­ler ola­rak ta­nım­la­nı­yor ve bu ne­den­le de has­ta­la­rın te­da­vi­sin­de so­lu­num ci­haz­la­rı­nın önemi ar­tı­yor.
Kı­sa­ca söy­le­mek ge­re­kir­se, co­vit-19 vi­rü­sü in­san­la­rı ağır so­lu­num yet­mez­li­ği ne­de­niy­le öl­dü­rü­yor!
Ül­ke­miz­de mart ba­şın­da gö­rü­len ve ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na neden olan co­vit-19 vi­rü­sü ne­de­niy­le bu güne kadar ya­şa­nan ölüm, (28 Mayıs iti­ba­rıy­la) 4.461 kişi.
Tab­lo­da­ki 2018 ve­ri­le­ri temel alı­na­rak bir hesap ya­par­sak, bir ay için­de so­lu­num sis­te­mi ra­hat­sız­lı­ğı ile (virüs ol­ma­sa da) ya­şa­mı­nı yi­ti­ren insan sa­yı­sı 4.320 kişi.
Co­ro­na ne­de­niy­le üç ayda ölen insan sa­yı­sı 4.461 iken, so­lu­num sis­te­mi kay­nak­lı ölüm sa­yı­sı bir ayda 4.320 kişi, üç ayda 12.960 kişi. Co­ro­na vi­rü­sü ol­ma­sa da her ay aynı ne­den­ler­le or­ta­la­ma 4.320 ki­şi­yi kay­be­di­yo­ruz!
Bu du­rum­da akla gelen ilk so­ru­yu sor­mak is­ti­yo­rum.
Co­ro­na-19 vi­rü­sü kay­nak­lı açık­la­nan ölüm­le­rin ne ka­da­rı ger­çek­ten virüs kay­nak­lı ölüm­ler?
Dünya Sağ­lık Ör­gü­tü co­ro­na-19 ne­de­niy­le ya­şa­nan ölüm­ler­de otop­si­yi ya­sak­la­dı­ğı için ölüm­le­rin ger­çek an­lam­da co­ro­na virüs kay­nak­lı olup ol­ma­dı­ğı­nı hiç bir zaman hiç kimse öğ­re­ne­me­yecek!
Otop­si neden ya­sak­la­nır?

Nami TEMELTAŞ - MİSAFİR YAZAR 

Tek ne­de­ni ola­bi­lir. Ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­ma­sı için!

Dün­ya­da her geçen gün, ser­ma­ye kay­bet­me­sin diye ya­şa­nan hava kir­li­li­ği ne­de­niy­le, so­lu­num sis­te­mi kay­nak­lı ölüm oran­la­rı zaten art­mak­ta.
Şu anda co­ro­na-19 vi­rü­sü çık­tı­ğın­dan beri virüs kay­nak­lı ölüm sa­yı­sın­dan çok daha fazla “so­lu­num sis­te­mi kay­nak­lı” ölüm ya­şan­mak­ta. Virüs kay­nak­lı ola­rak açık­la­nan ölüm­le­rin belki de ta­ma­mı­nın ne­de­ni, hava kir­li­li­ği­nin ta­ham­mül edi­lir ra­kam­la­rın çok çok üze­ri­ne çık­ma­sı so­nu­cu ya­şa­nan “so­lu­num sis­te­mi kay­nak­lı” ölüm­ler­dir!
Ola­maz mı?
Belki de ya­rı­sı!
Ser­ma­ye­nin azgın ka­zan­ma hırsı ne­de­niy­le so­lu­du­ğu­muz ha­va­yı ya­şa­na­maz hale ge­tir­me­si so­nu­cu ya­şa­nan “so­lu­num sis­te­mi kay­nak­lı ölüm” sa­yı­sı­nın virüs kay­nak­lı ölüm ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ih­ti­ma­li düşük de­ğil­dir.
Virüs varsa bile, hava kir­li­li­ğin­den fazla insan öl­dür­mü­yor­dur!
Ve asıl sorun, virüs ba­ha­ne edi­le­rek ya­şam­la­rı­mı­za ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler, so­ka­ğa çıkma ya­sak­la­rı, maske takma zo­run­lu­lu­ğu, “sos­yal me­sa­fe” de­ni­len in­san­la­rın toplu halde bir araya gel­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı gibi uy­gu­la­ma­la­rın biz­le­ri bir şey ya­pa­maz hale ge­tir­me­si­dir!
İsyan ya­pa­maz hale ge­ti­ril­me­miz­dir ki asıl is­te­nen, ya­pıl­mak is­te­nen, so­nuç­ta ula­şıl­mak is­te­nen du­rum­dur.


Okunma Sayısı: 16190

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.