s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

SU AKAR/ KİMİLERİ BAKAR

10 Haziran 2024, Pazartesi 18:32

Hani ba­zı­la­rı­mı­zın ağ­zı­na pe­le­senk olmuş bir te­ker­le­me var­dır. SU AKAR.... BAKAR . diye. Yok tah­min et­ti­ği­niz gibi,bugün su ko­nu­sun­da yaz­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım desem yalan olur. Bu kö­şe­den de­fa­lar­ca yaz­dı­ğım bu SU ko­nu­su­nu tek­rar­la­mak bık­kın­lık ver­miş ol­ma­lı ki, bu ko­nu­da du­va­ra çarp­ma­dan ak­lı­mız ba­şı­mı­za gel­me­yecek.

Hani bu­gün­ler­de he­pi­mi­zin of bu­nal­dık de­di­ği­miz GÜNEŞ ko­nu­su­na bir ba­ka­lım.
İlçe­miz­de , hemen hemen 12 ayın her günü ba­şı­mız­dan eksik ol­ma­yan , gü­neş­ten ye­te­rin­ce ya­rar­la­na­bi­li­yor muyuz/.? Elin adamı, gü­neş­ten ya­rar­la­na­rak ya­pa­ma­ya­ca­ğı tek şey kal­ma­mış gibi. Bu kadar gü­ne­şin al­tın­da ol­ma­mı­za rağ­men, hele bu gün­ler­de ba­zı­la­rı­mız gü­neş­ten kaçar olduk. Uzun­ca bir sü­re­dir GÜ­NI­SI de­di­ği­miz, sıcak su temin te­si­sa­tı ol­ma­yan ev yok gibi. Buna bazı tu­ris­tik te­sis­le­ri ek­ler­sek iyi yol­da­yız. Köy­ce­ğiz gibi ter­mal su şan­sı­mız yok gibi gö­rün­se­de, ba­zı­la­rı­mız il­çe­mi­zin bazı nok­ta­la­rın­da bu şan­sı­mı­zın var ol­du­ğu­nu söy­le­mek­te­ler.

EVET: Ener­ji­nin bu kadar pa­ha­lı ol­du­ğu ül­ke­miz ve dün­ya­mız­da, gü­neş­ten elekt­rik üret­me yön­te­mi ,bir söy­len­ti ola­rak kal­ma­ma­lı. Tüm yaşam alan­la­rın­da ha­ya­tı­mı­za giren bu yön­tem -tek­no­lo­ji ÖNCELİKLE kamu yer ve hiz­met­le­rin­de bil­has­sa yerel yö­ne­ti­mi­miz ta­ra­fın­dan ön­cü­lük edi­le­rek kul­la­nı­la­bi­lir.Küçük çöp top­la­ma araç­la­rı ile örnek ol­ma­ya gay­ret edi­li­yor­sa­da,bu araç­la­rın şarj edil­me­sin­de, ilçe içi toplu taşım/hatta tak­si­ler­de neden kul­la­nıl­maz.Başta Be­le­di­ye­miz-Has­ta­ne-Eği­tim ku­rum­la­rı­mız ve diğer kamu bi­na­la­rı­nın ve ko­nut­la­rı­nın ça­tı­la­rı tüm gün gü­ne­şe bakar durur.?Bil­has­sa toplu taşım araç­la­rı artık bu tek­no­lo­ji ile ül­ke­miz­de kıs­men­de olsa üre­til­mek­te. Ar­tez­yen­ler ve su pom­paj is­tas­yon­la­rın­da,sokak ay­dın­lat­ma­la­rın­da, neden bu tek­no­lo­ji ter­cih edil­mez. Kar­bon sa­lı­nım­lı toplu taşım araç­la­rı­nın jü­bi­le­le­ri­nin ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı gü­nü­müz­de, ili­miz­de deniz araç­la­rın­da bile gü­neş­ten temin edile elekt­rik­le gezi tek­ne­le­ri iş­le­til­mek­te.

Bu arada ha­tır­lat­ma­dan ede­me­ye­ce­ğim bir ko­nu­da : YAN­GIN. Mev­sim ge­re­ği ya­rı­ma­da­nın her ye­rin­de her an yan­gın çı­ka­bi­lir. Biz ya­şa­yan­lar ola­rak ön­ce­lik­le du­yar­lı ol­ma­mız ŞART: Kamu so­rum­lu­lu­ğu ta­şı­ya­na ku­rum­la­rı­mı­zın ,ted­bi­ri elden bırak ma­ma­la­rı bek­le­nir. 


Okunma Sayısı: 132

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.