Muğla
31 Mayıs, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ŞUN­DAN BUN­DAN ONDAN

26 Aralık 2022, Pazartesi 18:18

Uzun­ca bir sü­re­dir siz­ler­le mu­hab­be­te ara ver­mi­şim. Gün­lük özel iş­le­rim­le il­gi­li ko­şuş­tur­ma­la­rın ge­tir­di­ği meş­gu­li­yet ya­nın­da, rast­ge­le ola­rak yaz­mak gibi, laf ebe­li­ği ya­pa­bil­me be­ce­ri­si de ol­ma­yın­ca, sonuç bu olu­yor. İnşal­lah yine haf­ta­da bir yaz­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Bir­kaç gün sonra 2022 yı­lı­nı da uğur­la­ya­ca­ğız. Şaka bir yana, emek­li olalı 8 yıl olu­ver­miş. Son yıl­lar­da zaman daha mı hızlı akıp gi­di­yor. An­la­mak müm­kün değil.? Doğ­duğum bu il­çe­de, öm­rü­mün 8 yı­lı­nı­ da ke­sin­ti­siz ola­rak har­ca­yıver­mi­şim. Sağ­lık olsun...

Dat­ça­mı­' zın önde gelen ürün­le­rin­den biri olan ZEYTİN ha­sa­dı­nın so­nu­na gel­dik. Verim/re­kol­te nasıl oldu acaba? Bu ko­nu­da kayıt tutan /tut­ma­sı ge­re­ken kamu bi­ri­mi­mi­zin bir ça­lış­ma­sı ol­muş­tur in­şal­lah.!!! Yağ­mur­la­rın biraz geç gel­me­si­ne rağ­men, in­şal­lah üre­ti­ci­nin yüzü gül­müş­tür... Hasat baş­lan­gı­cı­nın, fes­ti­val şek­lin­de bir et­kin­lik­le baş­la­ma­sı­nı çok arzu eder­dim. İnşal­lah Badem Çi­çe­ği Fes­ti­va­li­nin, çağ­la­sı ile bir­leş­ti­ri­le­rek kar­şı­lan­ma­sı­, de­va­mın­da da, ALTIN BADEM fes­ti­va­li­ne dö­nüş­me­si güzel olmaz mı.?

KÖR ÖLÜR BADEM GÖZLÜ OLUR der­ler ya. !!!!!!! Yerel hiz­met ver­miş Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı, veya en ya­kın­la­rı­nı, bir et­kin­li­ği ­de fır­sat bi­le­rek ha­tır­la­ma­yı / ha­tır­lat­ma­yı / an­ma­yı bir vefa ola­rak dü­şü­nü­rüm. Ha­yat­ta olan Baş­kan­lar­dan Sayın Erol KA­RA­KUL­LUK­ÇU'yu son­suz­lu­ğa uğur­la­dık. Ar­ka­sın­dan ah vah çek­me­nin bir an­la­mı yok. Sağ­lı­ğın­da yerel yö­ne­tim ola­rak ne yap­tık acaba.? Ce­na­ze­si­ne bir çe­lenk gön­der­mek, bana bir­şey ifade et­mi­yor. Sağ­lı­ğın­da veya zor gün­le­rin­de ha­tır­lan­mak daha iyi ol­maz­mıy­dı. Tüm im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men, halen ha­yat­ta olan Sayın Mus­ta­fa SOY­TOK ve Sayın Şener TOK­CAN kar­deş­le­ri­miz­de bu ilçe için bir­ şey­ler yap­ma­ya gay­ret et­miş­ler­dir. Kı­sa­ca ifade etmek ge­re­kir­se, ve­fa­lı bir top­lum de­ği­liz ves­se­lam.

Tek­rar et­mek­ten bık­ma­ya­ca­ğım, son yağ­mur­la­rın ye­ter­li ol­du­ğu söy­le­ne­mez. Kış mev­si­mi­nin nasıl ola­ca­ğı meç­hul. Ye­ter­li su stok '­muz­da ol­du­ğu söy­le­ne­mez. Mi­ras­ye­di gibi ,ye­ral­tı su­la­rı­mı­zı (AKİFER) hoy­rat­ça tü­ket­me­ye devam eder­sek, önü­müz­de­ki yıl­la­rın bu ko­nu­da ne­le­re gebe ol­du­ğu­nu söy­le­mek için KAHİN ol­ma­ya gerek yok. Su Ha­sa­dı de­di­ğim, yağ­mur su­yu­nu bi­rik­tir­me/de­po­la­ma dü­şün­ce­si­ni ak­lı­mı­za nak­şe­de­lim. Bu konu: vahşi ya­pı­laş­ma­nın ,ol­maz­sa ol­maz­la­rın­dan biri ol­ma­lı­dır. Sar­nıç­lı ev /ya­pı­lar, artık gün­dem ko­nu­muz ol­ma­lı.

Ben oldum olası ,Ka­ra­köy hav­za­sın­dan Betçe yö­re­si­ne SU gö­tür­me pro­je­si­ne sıcak bak­ma­dım. Boru hat­la­rı dö­şen­di .Su re­zer­vi ve iş­let­me ma­li­ye­ti ne ola­cak.? Ener­ji/Elekt­rik ucuz değil. Ba­ka­lım ne zaman iş­let­me­ye açı­la­cak.!! Ben hep, de­ni­ze ula­şan ye­ral­tı su­la­rı­nı dü­şü­nür du­ru­rum.

Bil­has­sa Kara Kö­yü­mü­zün önem­li tarım ürün­le­rin­den biri olan GÜZ DO­MA­TESİ mev­si­mi geç­mek üzere. Ka­de­ri­ne terk edil­miş üre­ti­ci­le­ri­miz, ka­mu­nun; üre­tim ve pa­zar­la­ma/ta­nı­tım ko­nu­sun­da des­te­ği­ni ,bek­li­yor­lar.!!!!!

İlçe mer­ke­zin­de, yerel hiz­met­ler­le il­gi­li bir baş­vu­ru ma­sa­sı ih­ti­ya­cı­nı ,de­fa­lar­ca yaz­dık .SES YOK.. İlgi­li­le­rin İNŞAL­LAH DAN BAŞKA.... SÖZÜ YOKKKK.
Gö­rüş­mek üzere... SAĞ­LI­CAK­LA....


Okunma Sayısı: 490

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.