Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TEBRİKLER- SİTEM

04 Eylül 2023, Pazartesi 16:35

İlçe­miz­de bazı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın et­kin­lik­le­ri­ni, gö­rü­yor/ iz­li­yo­rum. Kendi görüş ve yo­ru­mu­mu ka­ta­rak son gün­ler­de ger­çek­le­şen ikisi hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­mi ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
Kum Zam­ba­ğı, ya­rı­ma­da­nın güney sa­hil­le­rin­de , bu ay­lar­da açan hemen deniz ke­na­rın­da doğal ola­rak ye­ti­şen bir soğan köklü bir çiçek. Yıl­lar önce ben bu çi­çe­ğe AFRODİT Zam­ba­ğı ismi ta­ka­rak ço­ğal­tıl­ma­sı, daha po­pü­ler­lik ve­ri­le­rek bir fes­ti­val ha­va­sı ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı yaz­mış­tım. Son ya­zı­lar­da da ko­nu­nun bir kamu so­rum­lu­lu­ğu ile öne­mi­nin vur­gu­lan­ma­sı­nı yaz­dım. Her ko­nu­da ol­du­ğu gibi, bu ko­nu­nun da so­rum­lu­lu­ğu­nu yük­le­necek bir il­gi­li ma­ka­mı­nı bu­la­ma­dım.

Gö­rü­yo­rum ki, AKTUR yer­leş­ke­miz­de ya­şa­yan hem­şe­ri­le­ri­miz, bu so­rum­lu­lu­ğu yük­le­ne­rek bir fes­ti­val ha­va­sı ile ko­nu­ya sahip çık­mış­lar ve bunu 4. defa gün­dem­le­rin­de ya­şat­ma­ya ça­lış­mış­lar. Ken­di­le­ri­ni ve bu ko­nu­ya ada­yan emek sar­f e­den her­ke­si teb­rik edi­yor, ken­di­le­ri­ni ayak­ta al­kış­lı­yo­rum. İster­dim ki, küçük/lokal gibi gö­rü­len bu et­kin­lik, il­çe­miz ve il ba­zın­da du­yu­ru­la­rak, tüm ya­rı­ma­da­nın güney, sa­hil­le­ri­nin birer küçük narin me­le­ği gibi , ko­run­ma­sı­na özen gös­te­ril­me­si­ni sağ­la­mak ol­ma­lıy­dı. Bu ve ben­ze­ri et­kin­lik­le­rin ,ma­hal­le­le­ri­mi­ze ser­vis yapan mi­ni­büs­le­rin önüne ası­la­bi­lecek bez pa­no­lar­la neden du­yu­rul­maz, an­la­mak müm­kün değil.
Top­lu­mun des­te­ği­ni ala­ma­mış et­kin­lik­ler, birer cılız may­tap gibi geçip gi­di­yor. Gö­nül­lü bir­kaç ki­şi­nin/ku­ru­lu­şun des­tek­le­ri ye­ter­li ol­mu­yor.

Ma­şal­lah Mu­si­ki Der­nek­le­ri­mi­zin gay­ret­le­ri­ne des­tek sağ­la­na­bi­lir se, or­ta­ya güzel şey­ler çı­ka­bi­li­yor. 28 Ağus­tos 2023 ge­ce­si Amfi Ti­yat­ro­da ger­çek­le­şen de böyle oldu. Be­le­di­ye­le­rin des­tek­le­ri­ne özel des­tek­ler­de ka­tı­lır­sa el­bet­te iyi ola­bi­li­yor. Ama­tör ça­lış­ma­lar­dan çok çok güzel yorum bek­le­mek hak­sız­lık. Ancak, et­kin­li­ğin­de de­je­ne­re edil­me­si­ne mey­dan ve­ril­me­me­si ge­rek­mez mi? Her­kes ken­di­si­nin en güzel yo­rum­cu ol­du­ğu­na ina­nır­sa da, ha­li­mi­ze göre hal­lan­ma­sı­nı bil­me­li­yiz. Ül­ke­mi­zin her yö­re­sin­den mu­si­ki ör­nek­le­ri icra edil­me­ye ça­lı­şıl­mış­ken, ili­miz­de de se­vi­len ve söy­le­nen bir iki ör­ne­ğin bu­lun­ma­ma­sı beni üzdü. Nasıl yo­rum­lar­sı­nız bil­mem ama ,et­kin­lik epey coşku ya­rat­tı. !!!!

Salı ak­şa­mı ger­çek­le­şen ise din­le­ti­de beni kırk yıl ön­ce­le­ri­ne gö­tü­rüp gitti. Yaş­lan­ma­yan /unu­tul­ma­yan mu­si­ki ör­nek­le­ri­nin MO­DA­SI HİÇ GEÇMİYOR. Köşe taşı olmuş bazı müzik yo­rum­cu­la­rı se­çi­lip/ ha­zır­la­nır­ken, bir TANJU OKAN nın ağır­lı­ğı unu­tul­du mu de­me­ye dilim var­mı­yor. ? Her ­şe­ye rağ­men te­şek­kür­ler TEBRİKLER......
SAĞ­LI­CAK­LA......


Okunma Sayısı: 764

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.