Muğla
22 Nisan, 2024, Pazartesi
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TE­VA­ZU- İTİBAR

25 Mart 2024, Pazartesi 18:08


Elli yıla yak­la­şan kamu ya­şan­tım­da, kar­şı­laş­tı­ğım hiç sev­me­di­ğim ve tas­vip et­me­di­ğim uy­gu­la­ma­la­rın ba­şın­da, iti­bar ka­zan­dır­dı­ğı söy­le­nen bir şey, Makam Oda­la­rı' dır. Eski yö­ne­ti­ci­le­rin kul­lan­dı­ğı makam oda ve mo­bil­ya­lar ta­ma­men de­ğiş­ti­ri­lir, giden yö­ne­ti­ci­nin tüm iz­le­ri or­ta­dan kal­dı­rıl­mak is­te­nir. Bu uy­gu­la­ma­nın, iti­ba­rın bir ge­re­ği gibi sa­nı­lır. Bunun bir İTİBAR tes­ci­li gibi kabul edil­di­ği kamu an­la­yı­şı­nı ta­ma­men red­de­de­rim..

Ancak, Ana­do­lu­mu­zun o bilge ki­şi­si NAS­RETTİN HOCA' nın ,sof­ra­da kürk giy­miş ha­lin­dey­ken, gös­te­ri­len iti­ba­ra: kür­kü­ne hi­ta­ben söy­le­di­ği : YE KÜR­KÜM YE söz­cü­ğü, te­va­zu­yu unu­tan­la­rı­mı­za bir uyarı de­ğil­ mi­dir.?

Bu ko­nu­da, ül­ke­mi­zin de­ğiş­mez li­de­ri Gazi Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK 'e ait sa­yı­sız anı­lar var­dır. O ki köy­lüy­le köylü, as­ker­le asker ola­bil­miş, gö­re­vi anın­da tüm dünya li­der­le­ri­nin iti­bar et­ti­ği /tak­dir et­ti­ği bir yö­ne­ti­ci ola­bil­miş­tir. Li­der­lik, te­va­zu ile iti­ba­rı ye­te­ne­ği­ni gös­te­re­bil­me sa­na­tı de­ğil ­mi­dir. Hani der­ler ya : ADAM GİBİ ADAM diye.

Os­man­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu dö­ne­min­de, Pa­di­şah­la­rın, Bö­bür­len­me Pa­di­şa­hım Sen­den Büyük Allah Var, şek­lin­de uya­rıl­ma­sı­nın bir an­la­mı ol­ma­lı.!!!!

Bana göre, Soyut bir kav­ram olan Makam/ İtibar, ül­ke­ye ve­ri­len hiz­met­ler­de te­va­zuyu elden bı­rak­ma­mak ile müm­kün de­ğil­ mi. ?

Ben­den söy­le­me­si...Sağ­lı­cak­la....


Okunma Sayısı: 230

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.