Muğla
14 Nisan, 2024, Pazar
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

T.M.M.O.B DATÇA İLÇE TEMSİLCİĞİ VE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİĞİ

31 Mayıs 2022, Salı 11:07

Datça'nın doğal gü­zel­li­ği dil­le­re des­tan ol­ma­sın­dan bir­çok ça­lış­ma grubu ve üni­ver­si­te­le­rin dik­ka­ti­ni çek­mek­te. Bu nok­ta­da ta­ri­hi do­ku­su, antik kenti ve bo­zul­ma­yan ya­pı­sı ne­de­niy­le bu ekip­ler zaman zaman il­çe­mi­zi zi­ya­ret edip Datça hak­kın­da daha çok bilgi edin­mek ve Datça kül­tü­rü­nü ta­nı­mak is­ti­yor­lar. Datça'nın henüz ge­liş­mek­te olan bir ilçe ol­du­ğu­nu ve bu sü­reç­te Datça mi­ma­ri­si­ni in­ce­le­mek ama­cıy­la il­çe­mi­ze gelinmekte.​Bunlardan biri olan Kü­tah­ya Dum­lu­pı­nar Üni­ver­si­te­si İçmi­mar­lık Bö­lü­mü Bölüm baş­ka­nı sayın Dr. Öğ­re­tim Üyesi Elif ÖZ­DOĞ­LAR ve Öğ­re­tim üye­le­ri Tur­gut KALAY, Seval YIL­MAZ YATIR, Çağrı YAL­ÇIN yö­ne­ti­min­de aka­de­mis­yen­ler ve öğ­ren­ci­le­ri, il­çe­miz­de T.M.M.O.B İçmi­mar­lar Odası Datça ilçe tem­sil­ci­li­ği ile bir­lik­te et­kin­lik­ler ve Datça turu içe­rik­li ge­zi­ler dü­zen­len­di. Eki­bi­mi­zi ağır­la­yan Mare hotel , Mavi Ay res­to­rant, Har­dal Cafe ve Atiko' ya te­şek­kür etmek is­te­riz. İlk et­kin­li­ği­miz Datça ko­nu­lu se­ra­mik bo­ya­ma ça­lış­ma­sıy­dı. Bu et­kin­lik­te Datça'nın öğ­ren­ci­ler üze­rin­de bı­rak­tı­ğı etki ön plan­day­dı. İkinci gün ise Eski Datça turu ile öğ­ren­ci­le­re ta­ri­hi doku ve Datça mi­ma­ri­si ta­nı­tıl­dı. Bu ta­nı­tım son­ra­sı il­çe­miz mi­ma­ri­sin­de gör­dük­le­ri ve dik­kat çeken mi­ma­ri ya­pı­la­rı li­ne­art tek­ni­ği ile ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Ge­zi­le­ri­miz­de ise özel­lik­le eski Datça'nın mi­ma­ri do­ku­su merak uyan­dır­dı. Ay­rı­ca tekne tur­la­rı ve Datça mer­kez tur­la­rı dü­zen­len­di. İçmi­mar­lık bö­lü­mü öğ­ren­ci­le­ri­miz bu doğal or­tam­da ça­lış­ma­lar yap­ma­sı on­la­rın­da ge­lecek mes­lek ha­yat­la­rın­da güzel bir anı ola­rak ka­la­cak­tır. Ken­di­le­ri­nin yap­mış ol­du­ğu gezi so­nu­cun­da böyle el değ­me­miş güzel alan­la­rın çok ni­te­lik­li imar ve bina plan­la­rı uy­gu­la­na­rak ya­rı­ma­da­nın kül­tü­rel ve ka­rak­te­ris­tik ya­pı­sı­na uygun bi­na­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni mev­cut bi­na­la­rın­da bir proje da­hi­lin­de İçmi­mar­lar ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nıp kont­rol­lü ve ni­te­lik­li bir şe­kil­de eski Datça ma­hal­le­sin­de ol­du­ğu gibi ya­pıl­dı­ğı tak­dir­de ka­rak­ter ka­za­na­ca­ğı­nı be­lirt­miş­ler­dir. Ken­di­le­ri­ne bu güzel zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı T.​M.​MO.B İçmi­mar­lar Odası Datça tem­sil­ci­li­ği ola­rak te­şek­kür eder her zaman il­çe­mi­ze bek­le­di­ği­mi­zi be­lir­tir mes­lek ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­riz.


Okunma Sayısı: 1409

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.