.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

UNUT­TUK­LA­RI­MIZ

01 Haziran 2023, Perşembe 15:55

Po­li­ti­ka sal­gı­nı­nın ya­şan­dı­ğı Mayıs ayını çok şükür at­lat­tık. Gö­rü­yo­rum Ki her­kes po­li­tik lider ve her ­şe­yi bilen ve akıl veren oldu gitti. Şu kü­çü­cük Dat­ça­mız­da bile, ben olsam diye baş­la­nı­lan nu­tuk­la­ra, hal­kı­mız bir nokta koydu. Kı­sa­ca­sı ADI­MIZ HIDIR HALİ AHVALİMİZ BUDUR işte. !!!!!!
Biz bun­la­rı bı­ra­ka­lım­ da önü­mü­ze ba­ka­lım.
Ya­rın­dan iti­ba­ren 2023 yı­lı­nın beş ayını da tü­ke­te­rek Ha­zi­ran ayına mer­ha­ba di­ye­ce­ğiz.
Ço­o­o­o­ok kurak geçen kış mev­si­mi­ni ta­mam­la­dık gö­rün­se ­de, bir ­kaç gün­dür yağan yağ­mur biraz do­ğa­nın to­zu­nu aldı ve bil­has­sa zey­tin ağaç­la­rı­na bi­raz­cık fay­da­sı ol­du­mu bil­mem.?Yine de­re­ler kuru, su kay­nak­la­rı­mız boynu bükük kaldı. Ted­bir­li ve ta­sar­ruf­lu ol­maz­sak, bu yaz SU ko­nu­sun­da epey sı­kın­tı­mız ola­cak gibi. Ben­den söy­le­me­si...
Neyse bu ko­nu­ya tek­rar dö­ne­riz in­şal­lah.

İnşaat sek­tö­rü Dat­ça­mı­zın ve ül­ke­mi­zin itici gücü gibi gö­rün­se­ de ülke kal­kın­ma­mı­zın çıkış yolu ol­ma­dı­ğı­nı de­fa­lar­ca yaz­dım dur­dum. İlçe tarım alan­la­rı­mı­zın bu sek­tör­ce hun­har­ca kat­le­di­le­rek alın­ma­ya ça­lı­şı­lan yol çık­maz sokak. Mer­kez ve semt pa­zar­la­rı­na diğer il ve il­çe­ler­den sebze /meyve gel­me­se DATÇA mız AÇ... İki küçük sebze aya­nı­mız olan Ka­ra­köy/ Kız­lan tarım hav­za­la­rın­da hızla da­ral­mak­ta..
Zey­ti­ni bil­mem ama, Ba­dem­le bu­luş­ma­mız ge­lecek yıla kaldı. Ko­nu­nun ne­den­le­ri ve çözüm öne­ri­le­ri için ilçe Tarım teş­ki­la­tı­mı­zın bir ça­lış­ma­sı var mıdır BİLMEM. Datça'nın üç B sin­den biri olan BADEM de es­ki­den­di di­ye­ce­ğim kor­ka­rım. (BALIK/BAL/ BADEM)

Diğer ko­nu­lar­da bu­luş­mak üzere, sağ­lı­cak­la....
YK


Okunma Sayısı: 304

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.