.
Muğla
23 Eylül, 2023, Cumartesi
 • DOLAR
  26.10
 • EURO
  28.73
 • ALTIN
  1624.8
 • BIST
  6320.15
 • BTC
  30395.18$

YAĞ­MU­RU BEK­LER­KEN

13 Mart 2023, Pazartesi 17:44

Kurak hatta çok kurak bir kış mev­si­mi ge­çi­ri­yo­ruz. İste şu­ra­da Mart ayını da ya­rı­la­dık gitti. Bu ay ve Nisan ayı in­şal­lah ye­te­rin­ce yağ­mu­ra ka­vu­şu­ruz, Böyle gi­der­se yaz mev­si­min­de epey su sı­kın­tı­sı çe­kecek gi­bi­yiz. Bazı yer­le­şim yer­le­ri­ne dö­nü­şüm­lü su ve­ri­le­bi­le­ce­ği ak­lı­nız­da bu­lun­sun.
Ül­ke­miz­de ve dün­ya­mız­da su ko­nu­su­nun sorun ola­ca­ğı­nın ema­re­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Bil­has­sa orta Ana­do­lu­muz­da ye­te­rin­ce kar yağ­ma­ma­sı, hu­bu­bat üre­ti­mi­ni et­ki­le­yecek gibi. Do­la­yı­sı ile gıda üre­ti­mi­mi­zi so­run­lu gün­ler bek­li­yor gibi.
Ge­le­lim Dat­ça­mı­za:

Su ko­nu­sun­da dü­şün­ce­le­ri­me ka­tı­lar dost­la­rı­mın se­si­ni duy­mak se­vin­di­ri­ci.. Çok şükür yan­lış dü­şü­nü­yor­sun diyen yö­ne­ti­ci­le­re de rast­la­ma­dım. Ancak sözlü des­tek­le­ri iyide, ey­lem­le­ri ne­re­de.? El­bet­te mev­zu­at ve im­kan­lar in­san­la­rın el­le­ri­ni bağ­lı­yor. Ancak yö­ne­tim yeri ya­kın­ma ma­ka­mı de­ğil­dir. Sı­kın­tı­yı bu ya­rı­ma­da­da ya­şa­yan he­pi­miz ve hatta tüm doğa çe­kecek.
Su ko­nu­sun­da sorun ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­miz Sayın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız ta­ra­fın­dan dile ge­ti­ril­di. Ancak bazı yan­lış ya­tı­rım­lar­da ıs­ra­rı­mız niye..? (bana göre)

Su ve bil­has­sa son­daj (ar­tez­yen) ko­nu­sun­da kamu gö­rev­li­le­ri­mi­zin hal­kı­mı­zı ay­dın­lat­ma­la­rı ,ceza kesen değil, yasal yolu gös­te­ren kamu an­la­yı­şı­nı neden bir türlü be­ce­re­mi­yo­ruz.? Ge­mi­si­ni kur­ta­ran KAP­TAN gö­rü­şün­den artık bir vaz­ge­çe­lim. Unut­ma­yı­nız he­pi­miz aynı ge­mi­de­yiz.

Tarım alan­la­rı­mı­za beton dikme sev­da­mız belki gü­zel­de, beton hep biz­ler­den bir şey­ler alıp gi­di­yor. Dü­şü­nün bir ke­re­cik..!!!!!
Sağ­lı­cak­la.


Okunma Sayısı: 249

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.