Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YA­ŞA­MAK ÇOK ZOR (MİSAFİR YAZAR NAMİ TEMELTAŞ :

13 Haziran 2019, Perşembe 16:38


Bu ül­ke­de neyin zor ol­du­ğu­nu an­lat­mak çok zor.
Kolay olanı an­la­tır­san zor olan­lar da or­ta­ya çıkar as­lın­da ama yine de zoru seçip zor olanı an­lat­mak daha doğru gibi.
Kesin dille de ko­nu­şa­mı­yor insan za­ma­nı­mız­da. Bugün doğru bil­di­ğin yarın yalan ola­bi­li­yor! Hatta sa­at­ler için­de de­ği­şi­yor gün­dem ve içe­rik­le­ri!
Şa­şır­mak, en zoru!Me­se­la, Ak­de­niz fok'u ola­rak ya­şa­mak zor! Bod­rum'da ta­til­ci­ler, ka­ra­da din­le­nen bir Ak­de­niz Fok'unu şi­kâ­yet et­miş­ler! Ra­hat­ça de­ni­ze gi­re­me­dik­le­ri­ni söy­le­miş­ler! Fok bu. De­niz­de ya­şa­yan, arada ka­ra­ya çıkıp din­le­nen bir canlı. Ne yap­sın, dağa mı çık­sın? Yoksa ba­rı­na­ğa mı tı­kıl­sın?
Acaba ba­lık­lar hak­kın­da da şi­kâ­ye­ti­niz var mı? Onlar da çık­sın­lar mı de­niz­den? Ra­hat­sız ede­bi­lir­ler belki de onun için sor­muş oldum.Şa­şı­ra­mı­yo­ruz çünkü ülke ger­çe­ği bu! Şa­şır­ma hak­kı­mız yok zaten, şa­şır­mak çok zor! Belki de bu ül­ke­de ve son za­man­lar­da­ki en zor şey­dir, şa­şır­mak!
“Yol yap­tık yol. Ay'a yol yap­tık. Çok ya­kın­da ta­ri­fe­li dol­muş se­fer­le­ri baş­la­ya­cak” dense, al­kış­la­yıp ina­na­cak ol­duk­ça ka­la­ba­lık insan kit­le­si var, şa­şır­ma­mı­zı en­gel­le­yen.
Kedi, köpek ola­rak ya­şa­mak, ne­re­dey­se im­kân­sız hale gel­miş. Yaşam alanı bı­ra­kıl­ma­yan bu can­la­ra kalan tek alan olan so­kak­lar­da rahat bir şe­kil­de ya­şa­dık­la­rı­nı mı sa­nı­yor­su­nuz? Ara­ba­la­rın al­tın­da kal­mak­tan kur­tu­lan­la­rı bek­le­yen ze­hir­len­me­ler var! Yok öyle kolay ya­şa­mak! Yi­yecek bulma şan­sı­nı ya­ka­la­yan­lar biraz daha şans­lı gö­rü­ne­bi­lir ama buda gö­re­ce­li. Lo­kan­ta ve ben­ze­ri yer­le­rin ya­kın­la­rın­da­ki çöp kon­tey­ner­le­ri ancak kedi köpek nü­fu­su­nun % 10'una yeter. Çok az sa­yı­da­ki hay­van dostu ta­ra­fın­dan bes­len­me­ye ça­lı­şı­lan hay­van­lar da azın­lık­ta ne yazık ki. Ka­la­nı ne ya­pa­cak?
Tekme, taş ata­nın­dan so­pay­la dö­ve­ni­ne va­ra­na kadar bir­çok teh­li­ke için­de ya­şı­yor­lar. Düş­man­la­rı çok. Yak­la­şan her in­san­dan kor­ku­yor­lar. Yak­la­şa­na hav­lı­yor veya hır­lı­yor­lar, in­san­ca ko­nuş­ma di­li­ni bil­me­dik­le­rin­den. Buna rağ­men yak­la­şan­la­rı ufak ısı­rık­lar­la ikaz edi­yor­lar. “daha fazla yak­laş­ma” di­yor­lar ama in­san­lar an­la­mı­yor, an­la­ya­mı­yor. Bir an­la­sa­lar sorun çö­zü­lecek as­lın­da ama in­san­la­rın bu ko­nu­da öğ­ren­me is­tek­le­ri de yok.So­kak­ta ya­şa­mak zo­run­da kalan bu can­lar, so­kak­ta ya­şa­ma­yı ken­di­le­ri seç­me­di. Bu zorlu yaşam on­la­ra biz­ler ta­ra­fın­dan da­ya­tıl­dı. Dünya üze­rin­de­ki tüm kara par­ça­sı­nı üze­ri­ne ta­pu­la­yan in­san­lık ta­ra­fın­dan da­ya­tıl­dı so­kak­lar­da ya­şa­mak.
Ya­şa­ma alan­la­rı da olsa, kö­pek­ler av­lan­ma­yı unut­tu! Do­ğa­da nasıl ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil­mi­yor artık. Onu da biz unut­tur­duk!
Bütün bu ne­den­ler­le­dir ki kedi ve kö­pek­ler için in­san­lar ara­sın­da, so­kak­lar­da ya­şa­mak çok zor!Tek zor­luk kedi, köpek ve fok için değil el­bet­te! Öküz, inek, manda, tavuk, kaz, ördek gibi evcil ve etin­den, yu­mur­ta­sın­dan, sü­tün­den, de­ri­sin­den ve ge­ri­sin­den fay­da­la­nı­lan besi ve kümes hay­van­la­rı­nın çek­ti­ği sı­kın­tı­la­rı bil­me­yen yok gibi. Yine de et, süt, yu­mur­ta, deri ve ge­ri­sin­den ya­rar­lan­ma­ya devam eden in­san­lık, çe­ki­len zor ya­şa­mı umur­sa­mı­yor!
Geyik, cey­lan, dağ ke­çi­si olmak da zor!
İlgili ma­kam­la­ra pa­ra­sı­nı öde­yip seni öl­dü­re­bi­len, öl­dür­mek is­te­yen, bu ar­zuy­la yanıp tu­tu­şan çok insan var! Yav­ru­la­rın­la ot­la­nır­ken, ne­re­den gel­di­ği belli ol­ma­yan, özel yapım mer­mi­nin vü­cu­du­na gir­me­siy­le, yav­ru­la­rı­nın önün­de can ver­men çok ola­ğan! Seni öl­dü­ren ka­ti­lin, senin so­ğu­ma­ya yüz tut­muş vü­cu­du­nun ar­ka­sın­da poz verip fo­toğ­ra­fı sos­yal med­ya­da pay­laş­ma­sı kadar ola­ğan! Sen hay­van­sın. Senin de duy­gu­la­rı­nın ola­bi­le­ce­ği, ca­nı­nın ya­na­ca­ğı, yav­ru­la­rı­nın üzü­le­ce­ği, zor du­rum­da kalıp ölme ih­ti­mal­le­ri­nin bu­lu­na­bi­le­ce­ği akıl­la­rı­nın en ücra kö­şe­si­ne bile rast­la­mış değil bu ya­ra­tık­la­rın.
Kurt veya tilki gibi kürk ta­şı­yan bir hay­van­san işin daha da zor. Derin ve kür­kün para edi­yor ya, işte o ne­den­le nam­lu­nun ucun­da­sın! Avsın ve av­la­na­cak­sın. Aman dik­kat! Ayı kar­deş­le­rim de bu gu­ru­bun için­de. Tav­şan­lar da. Hatta yı­lan­lar da.
Kür­kü­nü elde etmek için daha doğ­ma­dan, daha ci­ğer­le­ri­ni ok­si­jen ile bir kere bile dol­dur­ma­dan, anne kar­nın­day­ken, do­ğu­ma az kala önce an­ne­ni sonra seni öl­dü­rüp de­ri­ni yü­ze­rek kürk ima­la­tı ya­pa­bi­len in­san­lık senin en büyük düş­ma­nın­dır. İnsan­lar kürk giy­me­ye devam et­tik­çe senin ya­şa­man çok zor be kar­de­şim. Nefes alman bile im­kân­sız! O de­re­ce.
Mu­hab­bet kuşu, bül­bül, ka­nar­ya olsan ka­fe­se ka­pa­tı­lır, öm­rü­nü kü­çü­cük ka­fes­te ta­mam­la­mak zo­run­da ka­lır­sın. Pa­pa­ğan olsan seni may­mu­na çe­vi­rir­ler. May­mun olsan da na­fi­le!Fare ya da kobay olsan de­ney­ler­le geçer ömrün, acı­lar için­de kıv­ra­na­rak ölür­sün! At olsan üze­ri­ne bi­ner­ler. Eşek veya katır olsan yük ta­şır­sın ömür boyu, belin iki bük­lüm. Yaş­la­nın­ca da su­cu­ğa dö­nüş­tü­rür­ler!Balık olsan da kur­tu­luş yok. Ol­ta­lar, ağlar, trol­ler­le ku­ru­tur­lar so­yu­nu, ku­ru­tu­yor­lar da! Dün­ya­nın en büyük can­lı­sı olan ba­li­na bile kur­tu­la­ma­mış in­sa­nın zul­mün­den, küçük bir hamsi ola­rak sen mi kur­tu­la­cak­sın?Hey gidi hay­van­lar dün­ya­sı, hey.
İnsan var­ken size ya­şa­mak çok zor. İnsan var­ken sana rahat yüzü yok be kar­de­şim. İnsan varsa ölüm kur­tu­luş. Ya­şa­mak zor.
“Ya insan” deme bana. İnsa­nın da ya­şa­mı zor el­bet­te. On­la­rın da büyük ço­ğun­lu­ğu çok zor şart­lar al­tın­da ya­şı­yor ama ya­şa­mı ce­hen­ne­me çe­vi­ren de, o ce­hen­nem­de ya­na­rak kav­ru­lan da in­san­dır!
Sana çek­tir­dik­le­ri de ken­di­nin çek­tik­le­ri de kendi su­çu­dur!


Okunma Sayısı: 5111

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.