s
Muğla
21 Haziran, 2024, Cuma
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YETİŞKİNLİKTE BAĞLANMA

09 Temmuz 2015, Perşembe 16:43

    Geç­ti­ği­miz hafta, çocuk ile ço­cu­ğa bi­rin­cil de­re­ce bakım veren (ge­nel­lik­le anne) ara­sın­da be­bek­li­ğin ilk üç yı­lın­da ku­ru­lan bağ­lan­ma iliş­ki­si­nin öne­mi­ni, bağ­lan­ma bi­çim­le­ri­ni ve ço­cuk­luk dö­ne­min­de ge­li­şen bu bağ­lan­ma bi­çim­le­ri­nin yaşam boyu pek de de­ğiş­me­ye­bi­le­ce­ği­ni (de­ği­şi­me açık değil di­ye­me­yiz) an­la­tan bir ya­zı­mı pay­laş­mış­tım. Asıl mesaj şuydu ki anne ve bebek ara­sın­da ya­şa­mın ilk yıl­la­rın­da ge­li­şen gü­ven­li veya gü­ven­siz (kay­gı­lı/ka­rar­sız, ka­çı­nan) bağ­lan­ma bi­çi­mi iç­sel­le­şe­rek, son­ra­ki yıl­lar­da iliş­ki­le­ri be­lir­le­yen içer­den iş­le­yen bir model ha­li­ni alır.  

     Bu bağ­lan­ma stil­le­ri ki­şi­lik özel­li­ği ha­li­ne gel­mez ama dü­şün­ce ka­lıp­la­rı­dır ve do­la­yı­sı ile dav­ra­nış­la­rı­mız üze­rin­de be­lir­le­yi­ci­dir. Peki bu gü­ven­li ve gü­ven­siz (kay­gı­lı/ka­rar­sız, ka­çı­nan) bağ­lan­ma bi­çim­le­ri ro­man­tik iliş­ki­le­ri­miz­de, eş se­çi­mi­miz­de nasıl ken­di­ni gös­te­rir? 
Ka­çı­nan Bağ­lan­ma Stili Ge­liş­tir­miş Be­bek­le­rin/Ço­cuk­la­rın Ye­tiş­kin­lik­le­rin­de Gör­dü­ğü­müz Özel­lik­le­ri.

  *  Yakın iliş­ki­ler ku­rar­ken sı­kın­tı­ya gi­rer­ler ya da yakın iliş­ki­ler­den ka­çın­mak için işi ba­ha­ne eder­ler.
  *  İliş­ki­le­re daha az ya­tı­rım ya­par­lar ve iliş­ki­le­ri ço­ğun­luk­la ay­rıl­ma ile son bulur.
  * Ay­rıl­ma son­ra­sı daha az acı çe­ker­ler.
  *  Sü­rek­li ola­rak yal­nız olma eği­lim­le­ri var­dır.
  *  İliş­ki­ler­de sorun çözme ile fazla il­gi­len­mez­ler.
  *  Eş­le­ri­nin yakın olma is­te­ği kar­şı­sın­da hu­zur­suz olur­lar.
 * Ev­li­lik­ten bek­len­ti­le­ri düşük ol­du­ğu için daha hoş­nut­tur­lar.
  * Gü­ven­mek­te ve bağ­lan­mak­ta güç­lük çe­ker­ler.
  * Ebe­veyn­le­ri­ni red­de­di­ci veya soğuk bu­lur­lar.
   * Cin­sel iliş­ki sı­ra­sın­da part­ne­rin­den başka bi­ri­ni hayal eder­ler.
 * Eş­le­ri­nin ge­rek­si­nim­le­ri­nin, sı­kın­tı­la­rı­nın far­kın­da ol­maz­lar.
  * Tek ge­ce­lik iliş­ki­ler ya­şa­ma eği­lim­le­ri yük­sek­tir.
  * Ken­di­si veya part­ne­ri st­res­li ol­du­ğun­da part­ne­rin­den uzak­la­şır­lar.
   * Sos­yal et­ki­le­şim­ler es­na­sın­da sı­kı­lır­lar ve me­sa­fe ih­ti­ya­cı du­yar­lar.
   * Ken­di­le­ri ile il­gi­li ko­nuş­mak­tan hoş­lan­maz­lar ve baş­ka­la­rı­nın bu tür­den dav­ra­nı­şı­nı onay­la­maz­lar.

     Kay­gı­lı/Ka­rar­sız Bağ­lan­ma Stili Ge­liş­tir­miş Be­bek­le­rin/Ço­cuk­la­rın Ye­tiş­kin­lik­le­rin­de Gör­dü­ğü­müz Özel­lik­le­ri.
     *  Ya­kın­lık ko­nu­sun­da ka­rar­sız duy­gu­lar bes­ler­ler. Ya­kın­lık ve onay is­te­se­ler de, ter­ke­dil­mek­ten ve red­de­dil­mek­ten kork­tuk­la­rı için ya­kın­lık­tan ka­çar­lar.
    * Eş­le­ri­nin ken­di­le­ri­ni ger­çek­ten sevip sev­me­di­ği, onun­la kal­mak is­te­yip is­te­me­di­ği ko­nu­sun­da en­di­şe du­yar­lar.
     * Eş­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne yakın ol­ma­dı­ğın­dan ve bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ma­dı­ğın­dan ya­kı­nır­lar.
    * Duy­gu­sal iniş-çı­kış­lar ya­şar­lar. İliş­ki­le­ri derin ama kısa sü­re­li­dir.
       * Yeme bo­zuk­luk­la­rı­na eği­lim­li­dir­ler.
       * İliş­ki­le­rin­de kont­rol ön plan­da­dır, oto­no­mi ve ba­ğım­sız­lı­ğa pek izin ve­ril­mez.
       *  Ebe­veyn­le­ri­nin ada­let­siz ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­ler.   (DEVAMI HAFTAYA)


Okunma Sayısı: 8462

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.