s
Muğla
24 Temmuz, 2024, Çarşamba
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YİNE SU ÜS­TÜ­NE

20 Haziran 2024, Perşembe 16:26

Kur­ban Bay­ra­mı­nın bu üçün­cü günü, bu sıcak yaz gü­nün­de yine evde tu­tuk­lu­luk hali devam edi­yo­rum. Uz­man­la­rın de­di­ği söz­le­re kulak ve­re­rek, biz­ler gibi üç çey­rek asır­lık ların bu sı­cak­lar­da, sağ­lı­ğı­mı­za dik­kat et­me­miz ge­rek­li el­bet­te. Biz­le­re hele bana bir ­şey olmaz gibi, bir ka­der­ci­li­ğe sı­ğın­ma­nın an­la­mı ­da yok . Olup gi­di­yo­ruz İŞTE.....

Dün (Bay­ra­mın ikin­ci günü) HALK TV de canlı ya­yın­la­nan Gör­kem­li Ha­tı­ra­lar Prog­ra­mı­nın il­çe­miz­den ya­pı­la­bil­miş ol­ma­sı el­bet­te iyi oldu. Yerel yö­ne­tim so­rum­lu­la­rı­nın pek ha­zır­lık­lı ya­ka­lan­dık­la­rı­nı söy­le­ye­me­ye­ce­ğim. Ta­nı­tım ve tem­sil ko­nu­sun­da, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın, Datça Mız hak­kın­da bi­ri­ki­mi olan­la­rın­da söz söy­le­me­le­ri­ne ortam ya­ra­tı­la­maz mıydı? CANLI ya­yı­nın kıs­men ya­rı­sın­dan sonra yayın ya­pı­lan me­kan­dan takip et­ti­ğim­de,.; ya­yı­nı ye­rin­den takip eden­le­rin tepki ve tak­dir dav­ra­nış­la­rı­na pek söz bu­la­ma­dım.!!! YİNEDE REK­LA­MIN ZA­RA­RI OLMAZ.

Aynı prog­ra­mın komşu kar­deş il­çe­miz Mar­ma­ris­'ten BAY­RA­MIN ÜÇÜN­CÜ GÜNÜ ger­çek­le­şen ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ­da ya­yın­da be­lirt­ti­ği gibi, Muğ­la­mızın en büyük so­run­la­rın­dan biri el­bet­te SU. İlimiz ve el­bet­te il­çe­le­ri­miz ül­ke­mi­zin her ta­ra­fın­dan hatta dün­ya­dan gelen bu göç dal­ga­sı­nı ne za­ma­na kadar, nasıl kal­dı­ra­bi­lecek.? İlçe­le­ri­mi­zin ba­zı­la­rı, bazı il­le­ri­miz­den daha büyük. Alt­ya­pı/imar uy­gu­la­ma­la­rı­nın mer­ke­zi idare ta­ra­fın­dan yön­len­di­ril­me ira­de­si, bil­has­sa SU kay­nak­la­rı­mız buna isyan et­mek­te.?Doğal ola­rak top­ra­ğın dili olsa SUYUM KAL­MA­DI ,BİTMEK ÜZERE diye ses ve­recek. İlçe­miz­de ise, Ka­ra­köy hav­za­sın­dan BETÇE yer­le­şim yer­le­ri­ne su gö­tü­rül­me­si, güzel ama ge­çi­ci bir çözüm oldu. Bu ne­den­le ACİLEN ya­rı­ma­da­mız üze­rin­de­ki su kay­nak ve re­zerv­le­ri­nin tes­pit edi­le­rek, bir çözüm üret­mek zo­run­da­yız. De­fa­lar­ca dile ge­tir­di­ğim gibi, yağ­mur suyu top­la­ma hav­za­la­rı te­si­si ile, de­ni­ze ula­şan YÜZEY SU­LA­RI ARA­SIN­DA BİR EN­TEG­RAS­YON ŞART. Yani öz kay­na­ğı­mız­da ne var ne yok bil­mek ve buna göre dav­ran­ma­lı­yız. El­bet­te ta­sar­ru­fu elden bı­rak­ma­dan. BİR DAMLA SU BİR HAYAT DEĞİL MİDİR.

Tüm bu ya­tı­rım ve ted­bir­ler, yerel yö­ne­tim­le­rin bo­yu­nu aşan so­run­lar.?Mer­ke­zi yö­ne­tim­le­rin is­tih­da­mı ar­tı­ra­cak dü­şün­ce­si ile, ver­mek­te ol­duk­la­rı ya­tı­rım teş­vik­le­rin­de bu ko­nu­la­rı­da göz ardı et­me­me­le­ri ge­re­kir dü­şün­ce­sin­de­yim.

Ya­tı­rım­la­rı ger­çek­leş­ti­rir­ken , usu­len göze almış gö­rü­nen ÇED ra­por­la­rın­da, bil­has­sa alt­ya­pı /doğal su kay­na­ğı ko­nu­la­rı­nın ön­ce­li­ği önem­se­ni­yor mu bil­mi­yo­rum.

Son ola­rak; İLÇEMİZ KENT KON­SEYİNİN ça­lış­ma ko­nu­la­rın­da ön­ce­lik bence DAT­ÇA­MI­ZIN su so­ru­nu ol­ma­lı­dır.

Ba­ka­lım gö­re­ce­ğiz. Ben­den söy­le­me­si.....?Hatır­la­tıl­ma­sı..
SAĞ­LI­CAK­LA


Okunma Sayısı: 160

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.