s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YİR­MİN­Cİ ASRIN SER-İ SER­DA­RI

11 Kasım 2022, Cuma 13:03

----Yağmur KULAÇ Misafir Yazar

Yıl 1881, Bir Se­la­nik sa­ba­hı.. Cad­de­ler bom­boş, so­kak­lar­da zem­he­ri ayazı, de­niz­ler hır­çın, dal­ga­lar ana ka­ra­nın kar­şı­sın­da tüm hey­be­ti ile be­lir­mek­te, Rüz­ga­rın gök­kub­be­yi uçu­ra­cak şid­de­ti, yağ­mur yüklü bu­lut­lar ara­sın­dan sü­zü­len ve gök gü­rül­tü­süy­le afak-ı ci­ha­nı tit­re­te­rek inen şim­şek­le­rin san­cı­lı bir do­ğu­mu an­dı­ran bir bek­len­ti­si vardı. Bu bek­le­yi­şe tanık olmuş ci­han­da, bir ses yük­sel­di. Zü­bey­de
Ha­nı­mın; Se­lâ­nik'te, Ahmet su­ba­şı Ma­hal­le­si, Is­lâh­hâ­ne Cad­de­si'ndeki üç katlı pembe evin­den.. Bu sesin sa­hi­bi Ha­tun­lar Ha­tu­nu Se­la­nik­li Hati' ydi. Müj­de­ler olsun! Müj­de­ler olsun! di­ye­rek müj­de­le­di Ali­rı­za Efen­di­ye bir oğ­lu­nun ol­du­ğu­nu ve bu müjde ile er­ba­in so­ğuk­la­rı­na bir­den cem­re­ler dü­şü­ver­di, bu müjde ile hey­bet­li bu­lut­lar yağ­mur­la­rı ile yı­ka­dı koca şehr-i Se­la­nik'i, bu müjde ile müj­de­len­di üç kıta ve tüm dünya in­san­lı­ğı.. Çünkü sen doğ­muş­tun Atam...
Artık o dün­ya­ya göz­le­ri­ni açmış mas­ma­vi ba­kış­la­rı ile ufuk­la­rı çok­tan seyre dal­mış­tı. Çabuk bü­yü­me­liy­di, ona yük­le­nen görev ezel­den ya­zıl­mış şanı kadar bü­yük­tü.. Hemen Ma­hal­le Mek­te­bi­ni, sonra Şemsi Efen­di Okulu'nu sonra Se­la­nik Mül­ki­ye Rüş­ti­ye­si' ni sonra Se­la­nik As­ke­ri Rüş­ti­ye­si' ni sonra Ma­nas­tır As­ke­ri İda­di­si' ni sonra Harp Oku­lu­nu ve daha sonra Harp Aka­de­mi­si'ni bi­tir­me­liy­din. Böyle bir eği­tim ha­ya­tı so­nu­cun­da şanlı bir Ko­mu­tan ola­rak vatan hiz­me­ti­ne ko­yul­ma­lıy­dı.Kay­be­decek za­ma­nı ve/dahi ken­di­ne ayı­ra­cak za­ma­nı­nı bile hiçe sa­ya­rak cep­he­ler­den cep­he­le­re koş­ma­lıy­dı. Dört ­bir­yan­dan, içe­ri­den ve dı­şa­rı­dan ku­şa­tıl­mış mah­sun va­ta­nı kur­tar­mak için.. Yıl; 13 Nisan 190931 Mart Va­ka­sı, 15 Ocak 1911Ar­na­vut­luk İsya­nı­nı bas­tır­ma­lıy­dın. Trab­rus­garp'­ta Tanin Ga­ze­te­si Mu­ha­bi­ri Şerif Bey takma adını kul­lan­ma­lı, 29 Eylül 1911 Trab­lus­garp Sa­va­şın­da Bin­ba­şı ol­ma­lıy­dın, 1912- 1913 İkinci Bal­kan Sa­va­şı­na ka­tıl­ma­lı, 18 Mart 1915 Ça­nak­ka­le Sa­va­şın­da; "Ben, Size Ta­ar­ruz
Em­ret­mi­yo­rum; Öl­me­yi Em­re­di­yo­rum!" emir­le­ri­ni ver­me­liy­din ki
Ana­far­ta­lar Kah­ra­ma­nı ol­ma­lıy­dın, Al­bay­lı­ğa terfi edil­me­liy­din.
1916-1917 Doğu (Kaf­kas) Cep­he­si, 1917-1918 Su­ri­ye-Fi­lis­tin Cep­he­si'nde Yıl­dı­rım Or­du­lar Grup Ko­mu­ta­nı ol­ma­lıy­dın. Ve bir gece Ban­dır­ma Va­pu­ru ile Sam­su­na kutlu yol­cu­luk yap­ma­lıy­dın.. Mem­le­ke­ti kur­tar­mak uğ­ru­na Havza ve Amas­ya Ge­nel­ge­si ar­dın­dan Ba­lı­ke­sir, Er­zu­rum, Ala­şe­hir ve Sivas Kong­re­si­ni daha sonra Amas­ya Gö­rüş­me­le­ri ile Gümrü Ge­nel­ge­si so­nun­da 21 Nisan 1920'de bir tamim ya­yım­la­ya­rak; Hacı Bay­ram-ı Veli Camii'nde kı­lı­nan cuma na­ma­zı­nı ta­ki­ben du­alar eş­li­ğin­de kur­ban­lar ke­si­le­rek coş­ku­lu bir tö­ren­le 23 Nisan 1920'de Tür­ki­ye Büyük Mil­letMec­li­si­ni açıl­ma­lıy­dın. 1919 - 1923 Kur­tu­luş Sa­va­şı­na ka­tıl­ma­lıy­dın, TBMM ta­ra­fın­dan 5 Ağus­tos 1921' de Baş­ko­mu­tan ola­rak se­çil­me­liy­din ve
Baş­ko­mu­tan ola­rak ka­tıl­dı­ğın 20 Ekim 1921 Sa­kar­ya Sa­va­şı'nda "Hatt-ı mü­da­faa yok­tur, sath-ı mü­da­faa var­dır. O satıh bütün va­tan­dır." em­ri­ni ver­me­liy­din ve ka­za­nı­lan zafer so­nu­cun­da; so­nun­da Ma­re­şal ve Gazi ün­van­la­rı­nı al­ma­lıy­dın. 4 Mart 1922 Büyük Ta­ar­ruz Sa­va­şın­da "Or­du­lar! İlk He­de­fi­niz Ak­de­niz'dir, ileri" em­ri­ni ver­me­liy­din. Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan önce; İhsan, Ömer, Afife, Ab­dür­ra­him ve Zehra'yı ma­ne­vi evlat edin­me­liy­din. 29 Ekim 1923 de ise Cum­hu­ri­ye­ti ilan et­me­liy­din.Cum­hu­ri­ye­tin ila­nın­dan sonra; Sa­bi­ha GÖK­ÇEN, Afet, Ru­ki­ye, Ne­bi­le,Ülkü ve Sı­ğırt­maç Mus­ta­fa'yı da ma­ne­vi ev­lat­la­rın ola­rak kabul et­me­liy­din.Ve hiç zaman kay­bet­me­den; Cum­hu­ri­yet­çi­lik, Mil­li­yet­çi­lik, Halk­çı­lık,La­ik­lik, Dev­let­çi­lik ve İnkı­lap­çı­lık il­ke­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me­liy­din.20 Ekim 1927 de Nutuk' u yaz­ma­lı­ydın ve hatta si­ya­sal ya­şa­ma yö­ne­lik eser­le­ri­nin ya­nı ­sı­ra ge­omet­ri başta olmak üzere sos­yal ve kül­tü­rel alana yö­ne­lik ve dahi as­ker­li­ğe yö­ne­lik cilt cilt ya­zı­lı eser­ler bı­rak­ma­lıy­dın.20 Ekim 1927 günü Türk Genç­li­ğe Hi­ta­ben ile; Cum­hu­ri­ye­ti biz­le­re ema­net et­me­liy­din.
5 Ara­lık 1934 de Türk Ka­dın­la­rı­na seçme ve se­çil­me hakkı ver­me­liy­din.
Ve sa­tır­la­ra sığ­dı­rıl­ma­ya­cak kurum ve ku­ru­luş­lar ile ban­ka­lar,
fab­ri­ka­lar, üni­ver­si­te­ler aç­ma­lıy­dın. Köy­lü­yü mil­le­tin efen­di­si ilan
et­me­liy­din. Demir ağ­lar­la ör­me­liy­din ana­yur­du dört­ baş­tan. Mo­dern tarım ve sa­na­yi ile mem­le­ke­ti kal­kın­dı­rıp ilim ve fen ile mu­asır me­de­ni­yet­ler züm­re­si­ne dahil et­me­liy­din va­ta­nı. Ve tüm ulus ve hatta
tüm cihan şa­hit­tir ki sen sen­den bek­le­ni­le­ni faz­la­sıy­la yap­tın. Manda ve hi­ma­ye al­tın­da bı­rak­ma­dın bu kut­sal coğ­raf­ya­yı. Sen her ­şey­den çok bize gü­ven­din. Biz­den ay­rı­lır­ken; "Benim naciz vü­cu­dum, elbet bir gün top­rak ola­cak­tır. Fakat Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, ile­le­bet pa­yi­dar ka­la­cak­tır" di­ye­rek "Beni Türk Dok­tor­la­rı­na Ema­net Edi­niz" de­miş­tin.Kur­du­ğun Cum­hu­ri­yet, ilke ve in­ki­lap­la­rın ile fi­kir­le­ri­nin bek­çi­si­yiz.Ey Büyük Ata­türk! Bu gün 10 Kasım, Türk genç­le­ri ola­rak da­mar­la­rı­mız­da­ki asil kan ile tek­rar hu­zur­la­rın­da­yız.
Matem ve hüz­nün adı An­ka­ra'da 10 Kasım, Saat do­ku­zu beş geçe hep an­dı­ğım bir yasım, Et­nog­raf­ya sis için­de bek­ler­ken mi­sa­fi­ri­ni, serdi o soğuk mer­mer­le­ri­ne sıcak ka­di­fe­le­ri­ni, gi­di­şin­le boyun büktü,
> Dol­mabah­çe'de çı­nar­lar. Na­şın­la şe­ref­len­di, Et­noğ­raf­ya' daki du­var­lar.
> Rasat Te­pe­de zir­ve­sin­de; al yıl­dız­lı bay­rak­lar, Yeni evin Anıt
> Kabir' de, nö­bet tutar as­lan­lar.
> Bu gün 10 Kasım. Ma­tem­le­rin hüzün ma­ka­mı­sın. Saat do­ku­zu beş geçe,
> fi­râk-ı za­ma­nı­sın. Adın, Kur­du­ğun Cum­hu­ri­yet­le ile­le­bet
> ya­şa­sın! Çünkü Sen, Ulu ­Ön­der Gazi Mus­ta­fa Kemal Pa­şa­sın!...


Okunma Sayısı: 1099

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.