Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

BİR CİHAD ARACI OLA­RAK HZ.?PEY­GAM­BER(S.A.V)'İN HE­RAKLİOS'A GÖN­DERDİĞİ MEK­TUP

29 Kasım 2017, Çarşamba 15:44

İslam di­ni­nin en di­na­mik mü­es­se­se­si ola­rak cihad yal­nız savaş ile değil İslam'a karşı olan her şeyle mü­ca­de­le ede­rek or­ta­ya konan tav­rın is­mi­dir.​Cihad tüm Müs­lü­man­la­rı ayak­ta ve di­na­mik tutan un­sur­dur ki bizim mil­le­ti­mi­zin de İslam'a geç­me­le­ri­nin en büyük ne­den­le­rin­den biri cihad an­la­yı­şı­dır.​Hz.​Mu­ham­med(S.A.V.) de ci­ha­da çok büyük önem ve­re­rek hem kı­lı­cı­nı hem in­sa­ni­ye­ti­ni kul­la­na­rak nice can­lar kur­tar­mış­tır.

Kendi coğ­raf­ya­sı­nın ya­nın­da diğer coğ­raf­lar­da­ki in­san­la­ra da ula­şıp İslam'ı dil­len­dir­me­ye on­la­rı Hak yola ça­ğır­ma­ya baş­la­mış­tır.Bun­lar­dan Bi­zans İmpa­ra­to­ru He­rak­li­os'a gön­der­di­ği mek­tup önem­li­dir.Ki bu mek­tup üze­ri­ne He­rak­li­os Kudüs'e Ebu Süf­yan'ı ça­ğı­ra­rak İslam'ı din­le­miş lakin kendi mil­le­ti­nin bas­kı­sı se­be­biy­le Müs­lü­man ola­ma­mış­tır.Mek­tup şöy­le­dir ki İbn Abbas'tan ri­va­yet edil­miş­tir:

“Dün­ya­da her­ke­se acı­yan,ah­ret­te in­san­la­ra acı­yıp ka­yı­ran Allah adı ile

Yüce Allah'ın kulu ve el­çi­si olan Mu­ham­med (S.A.V.) ta­ra­fın­dan Rum­la­rın bü­yü­ğü He­rak­li­os'a

Doğru yola uyan­la­ra selam olsun.​Bun­dan sonra ben seni İslam da­ve­ti ile ça­ğı­rı­yo­rum.Müs­lü­man ol.​Kurtulur­sun ve Allah sana 2 kat sevap verir.Eğer Müs­lü­man ol­mak­tan ka­çı­nır­san el­bet­te bütün sana uyan­la­rın gü­na­hı senin üze­ri­ne­dir.
Ey Ehl-i Kitap! Bi­zim­le sizin ara­nız­da aynı olan Tev­hi­de ge­li­niz ki Allah'tan baş­ka­sı­na kul­luk et­me­ye­lim.​Ona hiç­bir şeyi ortak koş­ma­ya­lım,Allah'ı bı­ra­kıp da bir­bi­ri­mi­zi Rab ve Tanrı edin­me­ye­lim.

Ey Müs­lü­man­lar! Ehl-i Kitap bun­dan ka­çı­nır­sa siz on­la­ra de­yi­niz ki:”Şa­hid­lik edi­niz;Biz Müs­lü­ma­nız,yani Ulu Allah'ım buy­ruk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­ti­rip Ona uyduk tes­lim olduk.” De­yi­niz.”

Gö­rül­dü­ğü üzere mek­tup bu ka­dar­dır.Ne bir savaş çağ­rı­sı ne bir vah­şet bil­di­ri­si ne de bir manda is­te­ği­dir.Açık ve net ola­rak kay­be­di­lecek olan şey­ler sa­yı­lıp dö­kül­müş­tür.Ka­zanç sa­de­ce Müs­lü­man­lık­ta­dır.

Ama tabii ki de Hz.İsa'yı din­le­me­den yola devam et­me­yi seçen Rum­lar zoru gö­rün­ce Hris­ti­yan ol­muş­lar­dı.​Hz.​Mu­ham­med'in (S.A.V.) son pey­gam­ber ve Allah'ın el­çi­si ol­du­ğu­nu bal gibi bilen Rum­lar sus­muş,Baş­la­rı­nı çe­vir­miş­ler ve Müs­lü­man ol­ma­mış­lar­dır.Bu­ra­da­ki tu­tum­la­rı tabi ki de on­la­rın za­ra­rı­na ol­muş­tur.
Sonuç ola­rak bu­gü­nün Müs­lü­man al­gı­sı hiç de yu­ka­rı­da bah­se­dil­di­ği şe­kil­de değil.​Terör İslam'ın kim­li­ği ola­rak anıl­ma­ya baş­lan­dı.Bunu dü­zel­te­bi­lecek güç yine Müs­lü­man­lar­da mev­cud.​Başka­la­rı­nı suç­la­ma­dan içi­miz­de bü­yü­yen çı­ba­nı atıp ye­ri­ni te­da­vi et­me­li­yiz.​Yoksa ger­çek­ten de 3-5 ça­pul­cu yü­zün­den yok ol­ma­ya mah­kum ola­ca­ğız.


Okunma Sayısı: 5399

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.