Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

GÜNCEL BİR BEYİT ŞERHİ

28 Eylül 2017, Perşembe 16:15

Cî­fe-i dünyâ değil ker­kes gibi mat­lû­bu­muz
Bir bölük An­kâ­la­rız Kâf-ı ka­nâ­at bek­le­riz
Fu­zu­li
Bu be­yi­tin şairi olan Fu­zu­li bence Türk­çe'nin en mahir şairi.​Bu­gün­kü Irak'ın için­de­ki Ker­be­la çev­re­sin­den ve Oğuz Türk­le­ri­nin Bayat bo­yun­dan.​Be­yi­tin ma­na­sı da şu:

“Dünya adlı çöp­lük­te eşe­le­nen kar­ga­lar gibi de­ği­liz; ka­nâ­at Kâf'ını mekân tut­muş (ka­na­ati huy edin­miş) Ankâ kuş­la­rı gi­bi­yiz.”

Bir diğer oku­ma­da da şöyle an­la­şı­la­bi­lir:

“Dün­ya­da­ki pis­lik­ler­den de­ği­liz,tabii ki biz de her­kes gibi is­te­ni­len­de­niz(yani ki­şi­ler ara­sın­da ol­ma­mı­zı,ar­ka­daş­lık et­me­mi­zi is­te­yen ki­şi­ler elbet var­dır.)

Bir bölük An­ka­la­rız bize ye­tecek kadar Kaf Dağı bek­le­riz.”
(çünkü ka­na­at ye­ter­li ma­na­sın­da da kul­la­nı­lır.)
Fu­zu­li gibi bir der­ya­nın daha nice şey­ler dü­şü­nüp yaz­dı­ğı bu beyit ger­çek­ten bizim dün­ya­mı­za da hitap et­mek­te­dir.​Hele mev­cut kon­jonk­tü­rel durum için­de okun­du­ğun­da hem tes­pit­le­ri hem de çö­züm­le­ri içer­mek­te­dir.Bir ta­raf­tan Su­ri­ye'de bazı güç­ler ha­ki­mi­yet sev­da­sın­da eşe­le­nir­ken diğer ta­raf­tan da Irak'ın ku­ze­yin­de bir kal­kı­şö­ma ya­şan­mak­ta­dır.Ta­rih­te hiç ol­ma­yan bir dev­let ku­rul­mak is­ten­mek­te­dir.​Bahsedi­len her 2 yerde de Türk­men­ler hiç de azım­san­ma­ya­cak sa­yı­da­dır.En azın­dan şi­ir­de­ki “bir bölük” kav­ra­mı­nı kar­şı­la­mak­ta­dır­lar.

Bu­ra­da­ki soy­daş­la­rı­mı­zın kur­tu­lu­şu uzun va­de­de Bir­le­şik Türk­men Cum­hu­ri­ye­ti; kısa va­de­de ise Irak'ta re­fe­ran­du­mu en­gel­le­mek,Su­ri­ye'de ise sa­vaş­ta dur­duk­la­rı yeri ber­kit­mek­tir.​On­la­ra ancak ye­tecek olan Kaf Dağı budur.​Bun­la­rı yap­tık­tan sonra Kaf Dağı'na ya­pı­lan umut­suz yol­cu­luk­ta bir daha ken­di­le­ri­ni ta­nı­ma fır­sa­tı bu­la­cak­lar­dır.(Si­murg'a ba­kı­nız.)

Ve tabii ki de Dünya mil­let­le­ri­nin şe­ref­li bir üyesi olan Türk­ler bu coğ­raf­ya­da gö­rü­nüş­te ne kadar itil­miş ve ka­kıl­mış ola­rak gö­zük­se de böl­ge­nin söz sa­hi­bi bir gru­bu­dur.​Her vakit uyum­lu bir şe­kil­de mev­cud dev­let­le­ri­ni ko­ru­yan ve mev­cud mem­le­ket­le­ri­ni ko­ru­yan Türk­men­ler kendi ak­ra­ba­la­rı ta­ra­fın­dan ko­run­ma­yı bek­le­mek­te­dir ve ken­di­le­ri­ni “mat­lub”tan say­mak­ta­dır­lar.Biz de gö­re­vi­mi­zi en iyi şe­kil­de yap­mak için her şeyi göze al­ma­mız ge­re­kir.Ça­tı­şan grup­la­rın ara­sın­da bir uyum ol­ma­ma­sı bir Ulus-Dev­let uy­gu­lan­ma­sı­nın ol­ma­ma­sı yü­zün­den daha da açığa çık­mak­ta­dır.

Bu uyum­suz­luk da diğer dev­let­le­rin on­la­rın üze­rin­de ha­ki­mi­yet kur­mak is­te­me­le­ri­ne neden ol­mak­ta­dır. Böyle dev­let­le­rin ba­rı­şa ka­vuş­ma­la­rı için yani on­la­rın hu­zur­lu zir­ve­le­ri yani Kaf Dağ­la­rı bir Ulus-Dev­let şek­lin­de ör­güt­len­me­le­ri­dir.Bizim dev­le­ti­miz de şi­ir­de be­lir­ti­len “mat­lub” ta­kı­mın­dan­dır ve bu ta­lep­ler üze­ri­ne her vakit soy­daş­la­rı­nın ya­nın­da ol­ma­lı­dır.Onlar Kaf Dağı'nı bek­le­ye­koy­sun­lar belki de bizim dev­le­ti­miz on­la­rın Kaf Dağı ol­ma­yı dü­şün­me­li­dir.Böl­ge­de­ki­le­rin küle dön­me­ye bile va­kit­le­ri yok­ken ye­ni­den doğ­ma­ya ça­lış­ma­la­rı tak­di­re şayan bir du­rum­dur ama her vakit doğ­ru­nun kar­şı­sın­da bir yan­lış da mev­cud­dur ve bu yan­lış da gün­de­mi­miz­de­ki re­fe­ran­dum­dur.​Bu bö­lü­ğün ne kadar büyük ol­du­ğu­nu gös­ter­mek Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin asli bir gö­re­vi­dir.”Mat­lub”lar ara­sın­da­ki ye­ri­ni tek­rar tek­rar sa­bit­le­ye­bil­mek için…

(Bu ya­zı­yı ya­zar­ken re­fe­ran­dum daha ol­ma­mış­tı Allah'ım bizim için ha­yır­lı so­nuç­lar ihsan etsin.)


Okunma Sayısı: 3822

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.