s
Muğla
13 Haziran, 2024, Perşembe
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

İÇ HAS­TA­LIK: YUNAN OR­DU­SUN­DA ANA­DO­LU RUM­LA­RI

13 Aralık 2019, Cuma 10:43

Ana­do­lu bu­gü­ne kadar her dev­let açı­sın­dan önem­li bir top­rak par­ça­sı olmuş ve dev­let­le­rin plan­la­rı­na her zaman sahne ol­muş­tur. İşte 1. Dünya Sa­va­şı' ndan sonra belki de Haçlı Se­fer­le­rin­den son­ra­ki en büyük plan sah­ne­ye kon­muş­tu. İnsan­la­rın fikri açı­dan kemal nok­ta­sı­na ulaş­tı­ğı­nın de­li­li olan mil­li­yet­çi­li­ğin tah­ri­ba­tı ile Ana­do­lu halk­la­rı ara­sın­da olan Rum­lar kendi dev­let­le­ri­ni kur­mak ga­ye­si ile kendi top­rak­la­rı ola­rak be­nim­se­me­le­ri ge­re­kir­ken başka dev­let­le­rin olsun diye uğ­raş­tık­la­rı top­ra­ğa ayak basan “ağa­bey­le­ri” (!) nin or­du­su­na ka­tıl­mak­ta ve 1000 yıl­dır hi­ma­ye­le­ri al­tın­da gü­ven­li bir şe­kil­de ya­şa­yan ha­mi­le­ri Türk­le­re silah sık­mak­tay­dı.

Yunan or­du­su İzmir'e çıkar çık­maz hem Rum­lar hem de Er­me­ni­ler bu or­du­ya ka­tıl­mış ve Türk­le­ri öl­dür­mek için teş­ki­lat­lan­mış ve si­lah­lan­mış­lar­dı.

Ki zaten Yunan or­du­su İzmir'de se­fer­ber­lik ilan etme gaf­le­ti­ne bile düş­müş­tü. Bu se­fer­ber­lik so­nu­cu ge­lecek olan Rum­lar­dan 3 alay ku­ru­lup Türk­le­ri yok et­mek­le gö­rev­len­di­ri­le­cek­ti. Yine Rum­lar­dan kur­duk­la­rı çe­te­ler­le Sa­pan­ca'ya doğru iler­le­yip Söğüt ve Es­ki­şe­hir'i işgal ede­cek­ler­di.

22 Nisan 1921'de Ana­do­lu Rum ve Er­me­ni­ler­den ku­ru­lu çe­te­ler Yunan or­du­su­nun sağ­la­dı­ğı ma­ki­ne­li tü­fek­ler­le De­niz­li yö­nün­den ha­re­ke­te geç­ti­ler. Ki Kuv­va-i Mil­li­ye ile kar­şı­la­şıp Ana­do­lu top­rak­la­rı­na gö­mül­dü­ler.

İzmir'de ay­rı­ca silah sı­ka­rak değil de kalem ile Yunan or­du­su­na ka­tı­lan­lar vardı. Me­se­la bir örnek Ar­mon­ya ga­ze­te­si­dir (Zeki Arı­kan, Mü­ta­re­ke­de İzmir Ba­sı­nı s. 108):

“ Ar­mon­ya, mü­ta­re­ke­nin ilk gün­le­rin­de­ki ağız­la ko­nu­şu­yor,” Alman mi­li­ta­rist­le­ri­nin şe­ri­ki” Jön Türk­ler­den” söz edi­yor ve Mus­ta­fa Kemal Paşa ha­re­ke­ti­ni İtti­hat­çı­lı­ğın can­lan­ma­sı ola­rak yo­rum­lu­yor­du. Bu ga­ze­te­ye göre Ba­tı­lı dev­let­ler bu ger­çe­ği gör­me­mek­te, an­la­ya­ma­mak­ta, bun­dan ötürü de Mus­ta­fa Kemal'e yar­dım et­mek­te ve onu des­tek­le­mek­te­dir­ler. Bütün bu id­di­alar­dan sonra Ar­mon­ya so­ru­nu “Yunan sün­gü­le­ri­nin” çö­ze­ce­ği­ni dile ge­tir­mek­ten ke­sin­lik­le geri kal­mı­yor­du.”… Bu meş­hur ve nam­dar Mus­ta­fa Kemal Paşa ve teş­ki­la­tı­nın teb­dil-i kı­ya­fet etmiş bir Jön Türk te­za­hü­rün­den başka bir şey ol­ma­dı­ğı tak­dir edi­le­me­di­ğin­den bugün Kemal hi­ma­ye gö­rü­yor ve teşci edi­li­yor(yü­rek­len­di­ri­li­yor). Bu­nun­la be­ra­ber Al­man­ya yar­dak­çı­la­rı­nın Alman düş­man­la­rın­dan gör­müş ol­duk­la­rı mu­ave­ne­te (yar­dım) rağ­men ken­di­le­ri­ni Yunan sün­gü­le­rin­den hiç­bir zaman kur­ta­ra­ma­ya­cak­lar­dır.”
Ancak İzmir'deki Rum ga­ze­te­le­ri­nin de­di­ği gibi ol­ma­dı­ğı­nı tarih ya­zı­yor­du ve her zaman kader Türk'ün ya­nın­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor­du.

Sa­kar­ya'dan sonra da böyle oldu. Bu sa­vaş­lar­da esir alı­nın Rum­lar İstik­lal Mah­ke­me­le­rin­de yar­gı­la­nıp asıl­dı­lar. Me­se­la Se­yit­ga­zi'de esir edi­len 28 vatan haini Rum An­ka­ra İstik­lal Mah­ke­me­si­nin ka­ra­rı ile va­ta­na iha­net su­çu­nun fa­il­le­ri ola­rak 30 Tem­muz 1921'de Ka­ra­oğ­lan çar­şı­sın­da ası­la­rak idam edil­di­ler.

Lakin bun­lar ası­la­rak bi­tecek gibi de­ğil­di; ki Ana­do­lu Rum­la­rın­dan 35 bini Yunan or­du­sun­da sa­va­şı­yor­du.

İşte böyle iha­net­le­rin ara­sın­dan yine Türk­ler do­ğa­la­rın­dan gelen fe­ra­set­le­ri­ni gös­te­rip bu top­rak­lar­da dev­let­le­ri­ni devam et­tir­di­ler.

Ki dev­let dünya üze­rin­de hep Türk­le­rin ola­cak­tı.


Okunma Sayısı: 5323

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.