s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

MUS­TA­FA KA­FA­LI HOCA HAKK'IN RAH­METİNE KA­VUŞ­TU

29 Ağustos 2019, Perşembe 17:47

Geçtiğimiz  gün  büyük Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin te­oris­yen­li­ği­ni üst­len­miş,ter­te­miz Türk ta­ri­hi­ni an­lat­ma­ya adan­mış bir ruh bu dün­ya­dan göçtü. 85 ya­şın­da kalp krizi so­nu­cu vefat eden Ka­fa­lı Türk­çü­lük ha­re­ke­ti­nin genç­lik gün­le­rin­den beri için­de bu­lun­muş,Tür­ki­ye'nin zor gün­le­rin­de kül­tür ve ta­rih­çi­lik ha­ya­tın­da baş­ro­lü üst­len­miş­tir. Ça­ğa­tay Han­lı­ğı'ndan Al­tı­nor­da Han­lı­ğı'na Moğol ak­ra­ba­la­rı­mız­dan Ana­do­lu'nun Türk­leş­me­si­ne kadar bir­çok ka­ran­lı­ğa kal­mış ko­nu­yu Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ta­şı­mış­tır. Dü­şün­ce­le­ri­ne etki eden büyük Türk­çü Nihal Atsız ile yıl­la­rı geç­miş­tir.

Bi­yog­ra­fi­si özet­le şu şe­kil­de:

1934 yı­lın­da Konya'da doğdu. Yük­sek tah­si­li­ni An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil ve Ta­rih-Coğ­raf­ya Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü'nde yaptı. 1960 Ara­lık ayın­da İstan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si'nin Umumî Türk Ta­ri­hi Kür­sü­sü'ne asis­tan ola­rak girdi. "Öte­miş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Ta­ri­hi" adlı tezi ile Ara­lık 1965 yı­lın­da dok­tor ün­va­nı­nı aldı. 1971-1972 yıl­la­rın­da bir yıl, üni­ver­si­te kon­ten­ja­nıy­la Lond­ra'ya gi­de­rek ilmi in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Yurda dö­nü­şün­de ta­mam­la­dı­ğı "Al­tın-Or­da Han­lı­ğı'nda Sayın Han Sü­lâ­le­si Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Ka­sı­mı'nda do­çent­lik ün­va­nı­nı aldı. 1974 Ka­sı­mı'ndan iti­bâ­ren, meb­sûb ol­du­ğu Türk Ta­ri­hi Kür­sü­sü­nün 3-6. sö­mestr öğ­ren­ci­le­ri­ne, sı­ra­sıy­la: Al­tın-Or­da ve Ça­ğa­tay Han­lık­la­rıy­la, İlhan­lı Dev­le­ti; 7-8. sö­mestr ta­le­be­le­ri­ne ise, Timur ve Ti­mur­lu­lar ta­ri­hi; ay­rı­ca Tarih Me­to­du ders­le­ri­ni verdi; "Kay­nak­lar" ve "Os­man­lı­ca Me­tin­ler" üze­ri­ne se­mi­ner ça­lış­ma­la­rı yaptı. 1975-1977 ders yıl­la­rın­da Bağ­dat Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si'nde, da­vet­li öğ­re­tim üyesi ola­rak ted­ri­sat­ta bu­lun­du. Pro­fe­sör­lük tak­dim tezi ola­rak sun­du­ğu "Ça­ğa­tay Han­lı­ğı (1227-1345)" adlı ese­riy­le 24 Mayıs 1982'de bu ün­va­nı aldı. Türk Tarih Ku­ru­mu üyesi. İngi­liz­ce ve Rusça bi­li­yor­du.

Türk­lü­ğün ke­sin­ti­siz, fa­sı­la­sız ta­ri­hi­ni Türk­çü göz­lük­le­ri ile em­per­ya­list ope­ras­yon­la­rın kar­şı­sın­da dur­muş, Türk kül­tür fikir ha­ya­tı ile Tür­ki­ye' nin tek­rar kim­li­ği­nin ka­zan­ma­sı­na,kin­lik olu­şum sü­re­ci­ne kat­kı­da bu­lun­muş­tur.

Türk­çü­lük işte hep Mus­ta­fa Ka­fa­lı gibi ho­ca­lar sa­ye­sin­de ayağa kalk­mış Türk'e öz yur­dun­da

öz kim­li­ği­ni ya­şa­ma fır­sa­tı ta­nı­mış­tır. İşte o nes­lin mü­ca­de­le­si ile şimdi ayak­ta­yız.

Başta Eşi Sevgi KA­FA­LI ha­nı­me­fen­di­ye olmak üzere tüm se­ven­le­ri­ne ve Dünya ha­ki­mi büyük Türk mil­le­ti­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­rim.


Okunma Sayısı: 7891

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.