s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ORU­CUN HEDEFİNDEKİ NEFS

13 Mayıs 2019, Pazartesi 19:28

İnsana Oruç Allah ta­ra­fın­dan farz kı­lın­dı.Be­de­ni na­da­sa çek­mek,kö­tü­lük­ler­den arın­mak için…Tabi ki sa­de­ce bu amaç için değil in­sa­nın için­de yer alan nasıl bir ko­nu­ma otur­tu­lur­sa ona göre ha­re­ket­le­ri dü­zen­le­ye­bi­len bir güç vardı: Nefs.İşte bu gücü biraz tör­pü­le­mek ve yola sok­mak için Al­lah-u Teala in­sa­nın be­de­ni ih­ti­yaç­la­rın­dan vaz­geç­me­si­ni,kal­bi­ni Allah'a yö­nel­tip iba­det et­me­si­ni is­te­miş­ti.İşte Oruç, hem iba­det hem de in­sa­ni zevk­ler­den uzak­laş­ma an­la­mın­da nefs ile başa çı­ka­bi­lecek bir farz­dır.Allah mü­ca­de­le edi­lecek nefsi 7 kat­man­da ya­rat­tı:

1-Nefs-i Em­ma­re(bizi zor­la­yıp emir­le­ri­ni din­let­me­ye ve git­gi­de kal­bi­miz üze­rin­de dik­ta­tör­lük kur­ma­ya baş­la­mış bir iç ben)
2-Nefs-i Lev­va­me(yap­tı­ğı­nın iyi ol­ma­dı­ğı­nı ama yap­ma­ya devam eden bi­ri­nin kı­na­dı­ğı nefs)
3-Nefs-i Mül­hi­me(bu aşa­ma­da artık “ben” ye­nil­me­ye baş­la­mış ve kalbe il­ham­lar gel­me­ye baş­la­mış­tır.)
4-Nefs-i Mut­ma­ine(Kur'an-ı Kerim Rad 28 'de tarif edi­len Allah'ı ana­rak hu­zur­lu hale gel­miş kal­bin sa­hi­bi yük­sek bi­linç­li ki­şi­le­rin nef­si­dir)
5-Nefs-i Ra­ziy­ye(ken­di­ni ger­çek­leş­ti­ren ken­din­den razı olan ve kalp ile bü­tün­le­şen nefs­tir.)
6-Nefs-i Mar­ziy­ye(Sev­gi­li­nin aşık­tan hoş­nut ol­ma­sı yani Allah'ın ku­lun­dan hoş­nut ol­ma­sı du­ru­mu­dur.)
7-Nefs-i Sa­fi­ye/Nefs-i Ka­mi­le(Sev­gi­li­nin va­sıf­la­rı­nı yan­sı­tan ku­sur­suz bir kalp)
Bu kat­man­lar in­sa­nın be­de­ni ve ruhi çe­kin­ce­le­riy­le ve iba­det­le­riy­le açı­la­rak ancak nur­dan bir kalp ola­cak Nefs-i Sa­fi­ye'ye dön­dü­rü­le­cek­tir.Tıpkı Yunus gibi…O Sev­gi­li'yi yan­sıt­mak için şöyle söy­lü­yor­du:
“Cen­net cen­net de­dik­le­ri
Bir­kaç köşk­le bir­kaç huri
İste­ye­ne Ver anı
Bana seni gerek seni”
İşte nefs ile mü­ca­de­le­nin sonu böyle güzel bir mertebedir.?Kalp de bu ancak bu mü­ca­de­le ile huzur bulur, in­san­lık da ancak böyle kalp­le­rin var­lı­ğı ile iyi­lik­ler me­ka­nı ola­cak­tır.Nefs iyiye yö­nel­dik­çe iman daha be­re­ket­li bir şe­kil­de kalbi dol­du­rup o in­sa­nı cen­net hal­kı­nın bir ne­fe­ri ya­pa­cak­tır in­şal­lah.Bunu çok kesin bir şe­kil­de Al­lah-u Teala ki­ta­bı­nın Fecr su­re­si­nin 27,28,29,30.?ayetle­rin­de bu­yur­mak­ta­dır:

“Ey ima­nın hu­zu­ru­na ka­vuş­muş insan!
Sen O'ndan razı, O da sen­den hoş­nut ola­rak rab­bi­ne dön.
Böy­le­ce has kul­la­rı­mın ara­sı­na sen de katıl.
Cen­ne­ti­me gir!”
İşte bu müj­de­de­ki ima­nın hu­zu­ru yu­ka­rı­da bah­set­ti­ğim gibi nefsi iyiye yö­nel­te­rek ola­cak­tır.Ne de olsa nefsi de Allah ya­rat­mış­tır ve Allah ki­şi­ye yük­le­ne­me­ye­ce­ği yükü yük­le­me­ye­cek­tir.
Ki Allah mer­ha­met sa­hi­bi­dir in­sa­nı insan gibi için ya­şa­ma­sı için ni­met­ler­le be­ze­yip onu tüm ya­ra­tıl­mış­lar için­de en yüce kılan yine Al­lah-u Te­ala­dır.

Nef­sin kö­tü­lü­ğü­ne savaş aç­tı­ğı­mız şu gün­ler­de bu sa­va­şı ka­za­na­cak olan taraf Allah'ın iz­niy­le biziz ve bizim için ge­re­ken tek şey sa­bır­dır.

Allah gü­nah­la­rı­mı­zı ba­ğış­la­yıp nef­si­mi­zi iyiye dön­dür­sün.


Okunma Sayısı: 8555

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.