Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

POST­MO­DERN TARİKATIN(!) DÜ­ŞÜN­DÜR­DÜK­LERİ

19 Temmuz 2018, Perşembe 18:26

Bu sı­ra­lar Adnan Oktar grubu gün­dem­de.İslami esas­lar üze­ri­ne yap­tı­ğı yer­siz yo­rum­lar­la ta­nı­nan bu şahıs bazı ze­va­tı et­ra­fı­na top­la­yıp men­fa­at elde et­me­ye ça­lış­mış.Şu an zan­ne­di­yo­rum art­ma­dıy­sa 31 fark­lı suç­tan sor­gu­la­nı­yor.Peki bu gru­bun ana amacı neydi,top­lum­da nasıl ken­di­ne yer buldu gibi so­ru­la­rın ce­vap­la­rı şu an tar­tı­şıl­mak­ta ve kökü dı­şa­rı­da bir grup ol­du­ğu söy­len­mek­te­dir.Ancak bu ya­zı­nın ko­nu­su bun­lar­la il­gi­li fikir yü­rüt­mek veya yeni açık­la­ma­lar­da bu­lun­mak değil.?Bu ya­zı­nın ko­nu­su as­lın­da bir­kaç yıl önce Türk Ede­bi­ya­tı der­gi­sin­de oku­du­ğum(08.2015) bir ma­ka­le­nin gü­nü­müz şart­la­rıy­la ben­zer­li­ği.Bu yazı(Ka­dın­lar Tek­ke­si ve Be­de­nin Dini Re­fe­ran­sa dö­nüş­me­si,Bey­han Kan­ter)Refik Halid Karay'ın Ka­dın­lar Tek­ke­si ro­ma­nı üze­ri­ne.Bu ro­ma­nın ko­nu­su rahat için­de olan sos­ye­tik ka­dın­la­rın dini merak ede­rek bu alana yö­nel­me­si ancak ya­şan­tı­la­rın­dan taviz ver­mek is­te­me­me­le­ri üze­ri­ne he­do­nist(zevk düş­kü­nü) şeyh Baki'ye yö­nel­me­le­ri ve onun mü­ri­di ol­ma­la­rı­nı an­lat­mak­ta­dır.Bah­set­ti­ğim grup da ne kadar çok suç ile suç­la­nır­sa suç­lan­sın bu suç­la­rı iş­le­yecek gücü bu ro­ma­na ben­zer ka­dın­la­rı kul­la­na­rak elde etti.?Tabii ki de dış bağ­lan­tı­lar göz ardı edi­le­mez ancak top­lu­mun en azın­dan bu grup­tan ha­ber­dar ol­ma­sı böyle ka­dın­la­rın kul­la­nıl­dı­ğı bir nevi ey­lem­ler ne­de­niy­le­dir.İşte Ka­dın­lar Tek­ke­si de yıl­lar önce böyle bir ya­pı­yı işa­ret etmiş ve Refik Halid bir daha de­fa­lar­ca ol­du­ğu kez us­ta­lı­ğı­nı is­pat­la­mış­tır.Hatta bu ro­man­da Şeyh Baki ka­dın­la­rı he­do­nist ih­ti­yaç­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için araç ola­rak kul­lan­ma­ma­nın ya­nın­da ay­rı­ca spon­sor ola­rak da kul­la­nır.Hem on­la­rı ta­sav­vuf adı al­tın­da ken­di­ne göre yap­tı­ğı dini yo­rum­lar­la bu ka­dın­la­rı kan­dı­rır ve ken­di­ne bağ­lar hem de on­la­rı maddi yön­den sö­mü­rür.Artık ki­tap­ta Şeyh Baki cen­til­men ev­li­ya'dır ve sa­rık­lı hoca tip­le­me­si­ni ne­re­dey­se yı­ka­rak(!) mo­der­nist bir aşk şeyhi gö­rü­nü­mün­de­dir.Sa­de­ce takım el­bi­se­si değil bir bütün ola­rak ya­şa­mı böyle ka­dın­la­rı deyim ye­rin­dey­se “av­la­ma­ya” prog­ram­lı Şeyh Baki ta­ri­ka­tın­dan günah,sevap,haram,helal,nefs gibi kav­ram­la­rı da çı­ka­rıp in­sa­nı ser­best­leş­ti­rir(!)
Tabi ki de ka­dın­lar bu şeyhe aşık ol­mak­ta­lar ve hatta bazen ko­ca­la­rı bile bunu gör­mez­den ge­lir­ler.?Ancak ki­tap­ta da ka­dın­lar­dan biri ta­ri­kat­tan ko­ca­sı­nı terk ede­rek kaçar ve kur­tu­lur.
Refik Halid bi­lin­di­ği üzere yeni bir yazar değil bu yüz­den gü­nü­müz Türk top­lu­mu­na ya­ban­cı ancak ya­zar­lık ka­bi­li­ye­ti­nin bü­yük­lü­ğü ne­de­niy­le bu­gün­kü so­run­la­rın baş gös­te­re­bi­le­ce­ği­ni bu ro­ma­nın­da an­la­tı­yor ve belki de ken­di­si bile bunu sa­de­ce bir fan­te­zi ola­rak dü­şü­ne­rek ya­zı­yor ancak gü­nü­müz Türk top­lu­mun­da bu ab­sürt fikir bile yer bu­la­bi­li­yor ve kit­le­ler üze­rin­de et­ki­li ola­bi­li­yor.

Böyle grup­la­ra fır­sat ve­ril­me­me­si için ön­ce­lik­le in­san­la­rın dev­le­te bağlı ol­ma­la­rı ge­re­kir.?Sonra dini öğ­ren­me­nin aile ek­se­nin­den baş­la­ma­sı­nın in­san­la­ra an­la­tıl­ma­sı ge­re­kir.?Ve tabii ki de Refik Halid'in bu ese­ri­nin oku­nup iyice de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir.Çünkü en azın­dan Adnan Oktar denen grup li­de­ri­nin bu ki­ta­bı oku­muş ola­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­le­bi­lir ve bu grup fik­ri­nin te­mel­le­ri öğ­re­nil­miş olur.
Sağ­lı­cak­la…


Okunma Sayısı: 10417

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.