s
Muğla
16 Temmuz, 2024, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

RA­MA­ZAN'I UĞUR­LAR­KEN

28 Mayıs 2019, Salı 10:53

Ra­ma­zan'ın so­nu­na doğru mah­zun bir şe­kil­de yak­la­şır­ken Kadir Ge­ce­si gibi büyük bir af­fe­dil­me fır­sa­tı hep bizi bek­li­yor oluyor.?Allah-u Teala Ki­ta­bın­da:
“Biz o (Kur'ân)nu Kadir ge­ce­sin­de indirdik.?Kadir ge­ce­si­nin ne ol­du­ğu­nu sen ne­re­den bi­le­cek­sin?Kadir ge­ce­si bin aydan daha ha­yır­lı­dır.Me­lek­ler ve Ruh (Ceb­ra­il veya Ruh adın­da­ki melek) o gece Rab­le­ri­nin iz­niy­le, her iş için iner­ler.O gece, tan­ye­ri ağa­rın­ca­ya kadar süren bir se­lâ­met­tir.”
Al­lah-u Teala di­ni­ni ko­lay­laş­tır­mak için bu mü­ba­rek ayın içine bin aydan daha ha­yır­lı bir gece ko­yu­yor ve mü­min­ler­den bu gece daha çok Ken­di­ne yö­nel­me­le­ri­ni bek­li­yor ve me­lek­le­ri­ni yer­yü­zü­ne gön­de­ri­yor.Ra­ma­zan'ın bi­ti­mi de işte böyle be­re­ket­li olu­yor.
Ancak bu Kadir Ge­ce­si ile il­gi­li bir ih­ti­laf var.?Peygamber(S.A.V.) efen­di­mi­zin Ra­ma­zan'ın son gün­le­rin­de ara­yın ta­li­ma­tı ile ge­nel­de 27.?gecesi bek­le­nen bu be­re­ket­li zaman di­li­mi bu yıl 31 Mayıs ge­ce­si­ne denk gel­mek­te­dir. Mü­min­ler yine bu ge­ce­nin hak­kı­nı in­şal­lah ve­re­cek­tir.
Re­su­lul­lah (S.A.V.) Ra­ma­za­nın son on gü­nü­ne gi­ril­di­ğin­de dün­ye­vî iş­ler­den uzak­la­şıp i'ti­kâ­fa çe­ki­lir, ge­ce­le­ri daha çok iba­det ve te­fek­kür­le ge­çir­di­ği gibi aile­si­ni de uya­nık tu­tar­dı ve kadir ge­ce­sin­de, “Al­la­hım! Sen af­fe­di­ci­sin, affı se­ver­sin, beni de affet!” şek­lin­de dua edil­me­si­ni tav­si­ye eder­di.

RA­MA­ZAN BAY­RA­MI
Ra­ma­zan Bay­ra­mı Ra­ma­zan'ı be­re­ket­li bir şe­kil­de idrak et­ti­ği­mi­zi ve son­lan­dır­dı­ğı­mı­zı kut­la­dı­ğı­mız gün­ler­dir. Allah bu gün­le­ri ya­ra­tır­ken yine Kadir Ge­ce­si gibi mü­min­le­rin Ken­di­si­ni tes­bih et­me­si­ni is­te­miş­tir.

Ra­ma­zan Bay­ra­mı'nın bir diğer ismi Şeker Bay­ra­mı ola­rak bi­lin­se de bu ga­lat-ı meş­hur­dur ki aslı Şükür Bay­ra­mı'dır. Ra­ma­zan'ı sağ salim idrak ede­bil­di­ği­mi­ze şükür et­ti­ği­miz için böyle de­nil­miş­tir.
Ra­ma­zan Bay­ra­mı'nda mü­mi­nin va­zi­fe­le­rin­den biri de sı­la-ı ra­him­dir yani ak­ra­ba­la­rı zi­ya­ret edip yan­la­rın­da bu­lun­mak­tır. Al­lah-u Teala bay­ram­lar­da ak­ra­ba zi­ya­re­ti­ni em­ret­miş­tir.
Kadir Ge­ce­si Ra­ma­zan Bay­ra­mı'nı müj­de­ler ve diğer Ra­ma­zan­la­rı bek­le­me­ye ko­yu­lu­ruz.

Allah'a ema­net olu­nuz. Şim­di­den Bay­ra­mı­nız kutlu Kadir Ge­ce­niz mü­ba­rek olsun.


Okunma Sayısı: 8907

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.