Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ MEF­KU­RESİ

14 Ekim 2019, Pazartesi 18:48

Türk­ler her zaman cihan ha­ki­mi­ye­ti emeli ile ha­re­ket etmiş ve bu sü­rük­le­ti­ci güç ile ta­rih­te­ki o büyük dev­let­le­ri kur­muş­lar­dır.Bu fik­rin ilahi,si­ya­si,iç­ti­mai te­mel­le­ri olmuş ve Türk­ler Müs­lü­man ol­duk­tan sonra da aynı şe­kil­de bu fikir devam ede­gel­miş­tir. Türk­le­rin an­sik­lo­pe­dik söz­lük ola­rak ilk eser­le­ri olan(11.?yy) Di­van-ı Lügat'it Türk'te geçen şu pasaj ko­nu­yu ay­dın­lat­mak için iyi bir örnek teş­kil eder:

“Yüce Tanrı, Türk burç­la­rın­da doğ­dur­du dev­let gü­ne­şi­ni; on­la­rın ül­ke­le­ri et­ra­fın­da dön­dür­dü gök­le­rin çem­be­ri­ni; ve on­la­ra ad verdi Türk diye; ül­ke­le­rin ida­re­si­ni verdi mülk diye;za­ma­nın ha­kan­la­rı yaptı on­la­rı; el­le­ri­ne ve­ril­di gü­nü­müz­de­ki in­san­la­rın yu­la­rı; on­la­rı gö­rev­len­dir­di halk üzre; on­la­rı kuv­vet­len­dir­di hak üzre; aziz kıldı on­la­ra ya­na­şan­la­rı ve ida­re­le­ri al­tın­da ça­lı­şan­la­rı; onlar(Türk­ler) sa­ye­sin­de mu­rat­la­rı­na er­di­ler ve ayak ta­kı­mı­nın şer­rin­den esen oldular.?Aklı olan her­kes on­la­ra ka­tıl­ma­lı ve on­la­rın ok­la­rın­dan ko­run­ma­lı. En iyi yol ko­nuş­mak­tır on­la­rın dil­le­ri­ni; du­yu­ra­bil­mek için on­la­ra ve mey­let­ti­re­bil­mek için gö­nül­le­ri­ni.”

Bu pa­saj­da da an­la­şıl­dı­ğı üzere cihan ha­ki­mi­ye­ti da­va­sı­nın aracı Türk di­li­dir ve tek­ra­ren aynı eser­de;

“Pey­gam­be­ri­miz(s.a.) kı­ya­met gü­nü­nün şart­la­rı­nı, ahir za­ma­nın fit­ne­le­ri­ni,Oğuz Türk­le­ri­nin çı­kı­şı­nı an­la­tır­ken dedi ki: Türk di­li­ni öğ­re­ni­niz,çünkü on­la­rın çok uzun sü­recek sal­ta­nat­la­rı var­dır…Bu hadis doğru ise –so­rum­lu­lu­ğu ra­vi­le­re ait­tir- Türk di­li­ni öğ­ren­mek va­cip­tir; eğer doğru de­ğil­se,aklın ge­re­ği budur.”

Türk mil­le­ti­nin ilk ki­tap­la­rın­dan sa­yı­la­bi­lecek bu eser­de bile Türk cihan ha­ki­mi­ye­ti­nin li­sa­ni ve ilahi kök­le­ri ger­çek­ten ba­şa­rı ile ir­de­len­miş­tir. Bu da gös­te­ri­yor ki Arap­la­ra karşı bir dil ma­ni­fes­to­su olan bu eser­de Türk­le­rin ama­cı­nın ci­ha­na hakim olmak ol­du­ğu taa o za­man­dan iti­ba­ren an­la­tıl­mak­ta­dır.

Türk­le­rin cihan ha­ki­mi­ye­ti mef­ku­re­si diğer mil­let­le­rin ha­yal­le­ri­ne ben­ze­me­mek­te; ta­ri­hin kıl­cal da­mar­la­rın­dan iş­le­ne­rek gelip şim­di­nin Türk mil­le­ti­ni bes­le­mek­te­dir. Dos­to­yevs­ki mil­let­le­rin bu ko­nu­da­ki an­la­yış­la­rı­nı şu sözü ile or­ta­ya koy­mak­ta­dır:

” Büyük bir mil­le­tin ger­çe­ğin sa­de­ce ken­di­sin­de ol­du­ğu­na, dün­ya­yı kur­tar­ma­ya ve ye­ni­den can­lan­dır­ma­ya salt ken­di­si­nin yet­kin bu­lun­du­ğu­na yö­ne­lik inan­cı­nı yi­tir­di­ği anda bü­yük­lü­ğü yok­tur artık, bu­dun­be­tim­sel bir gereç ol­muş­tur. Ger­çek büyük bir top­lum in­san­lık­ta ikin­ci de­re­ce rol oy­na­ma­yı asla kabul etmez, hatta bi­rin­ci de­re­ce­ye bile razı de­ğil­dir,ke­sin­lik­le TEK ol­ma­yı ister.”

Eski Türk dev­let­le­rin­de bu an­la­yış yö­ne­tim tar­zın­da yani tö­re­de de açık­ça gö­rül­mek­te­dir. Hun hü­küm­da­rı her­hal­de bir ta­ar­ruz nut­kun­da de­mek­te­dir ki; “Şimdi ölür­sek dünya dur­duk­ça kah­ra­man­lık şa­nı­mız ya­şa­ya­cak; oğul­la­rı­mız ve to­run­la­rı­mız başka mil­let­le­rin baş­buğ­la­rı ola­cak­tır.”

Keza Büyük Gök­türk ha­ka­nı İstemi Han de­mek­te­dir ki:

“Ata­la­rı­mız­da işit­tik ki Garp im­pa­ra­tor­lu­ğu(Roma) el­çi­le­ri gel­di­ği zaman bu bizim için artık yer­yü­zü­nü fet­he­de­ce­ği­mi­ze de­la­let eder.”

İşte hala o elçi bek­len­mek­te­dir. Bütün Türk­ler bu inan­cı be­nim­se­me­li­dir ki yer­yü­zü­nün fethi on­la­ra kıs­met ola­cak­tır. Türk cihan ha­ki­mi­ye­ti bu de­mek­tir.

Yine Di­van-ı Lügat'it Türk'te yer alan şu ha­dis-i şerif Türk­le­rin ilahi ni­zam­da ne kadar önem­li gö­rev­le­re layık gö­rül­dük­le­ri­ni an­lat­mak­ta­dır:

“Pey­gam­ber (s.a.v.) dedi ki: Allah (c.a.) diyor ki; “benim bir ordum var­dır;on­la­rı Türk diye ad­lan­dır­dım ve do­ğu­ya yer­leş­tir­dim. Bir kavme ga­zap­lan­dı­ğım zaman Türk­le­ri on­la­ra mu­sal­lat ede­rim.”

Türk­ler işte bu görev üzere ya­ra­tıl­mış­tır. Şu gün­ler­de de bu inan­ca sıkı sı­kı­ya ya­pış­ma­ya ih­ti­ya­cı­mız var­dır. Tüm Türk mil­le­ti ola­rak bunu dü­şü­ne­rek şu gün­le­ri has­sa­si­yet­le ge­çir­mek zo­run­da­yız.


Okunma Sayısı: 6404

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.