Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

TÜRK­LERİN İSLAMİYETİ KA­BU­LÜ

28 Nisan 2020, Salı 11:33

Bir Ra­ma­zan'ı daha idrak edi­yo­ruz Allah'a şükür. Diğer Ra­ma­zan ay­la­rın­da yaz­dı­ğım gibi Ra­ma­zan-oruç ya­zı­la­rı değil bu sefer Türk-İslam Ta­ri­hi ya­zı­la­rı yaz­mak is­te­dim bu ayda. Bunun için de Türk­le­rin İsla­mi­yet ile ta­nış­ma­la­rın­dan baş­la­ma­ya karar ver­dim.
Türk­ler Asya'nın en güçlü si­ya­si teş­ki­la­tı­na sa­hip­ti­ler,yani genel ola­rak Asya'nın ha­ki­mi on­lar­dı. Sa­vaş­çı özel­lik­le­ri ile gir­dik­le­ri çoğu sa­vaş­tan galip çık­mış­lar­dı. Bunu da biraz inanç­la­rı­na borç­luy­du­lar. Çünkü çoğu mü­el­li­fin söy­le­di­ği gibi Türk­le­rin dini ta­memn ol­ma­sa da İsla­mi­yet ile ben­zer­lik­ler ta­şı­yor­du. Me­se­la Uçmağ Cen­net Tamu ce­hen­nem de­mek­ti yani Türk­ler ölüm­den son­ra­ki ha­ya­ta ina­nı­yor­lar­dı. Tek bir tan­rı­ya ina­nı­yor­lar ve ona dua edi­yor­lar­dı. Ay­rı­ca çoğu yön­den Eski Türk­ler ile İsla­mi­ye­tin aile hu­ku­ku da bir­bi­ri­ne ben­ze­mek­te yani in­san­la­rın ya­şa­mı bir­bi­ri­ne ben­ze­mek­te­dir. Örnek ola­rak zina iki top­lu­luk­ta da ya­sak­tır; çeyiz,kalın gibi kav­ram­lar mehir ola­rak ben­zer bir ifade bul­mak­ta­dır İslam'da. Bunun gibi ör­nek­ler ço­ğal­tı­la­bi­lir.

Böyle ben­zer­lik­ler se­be­biy­le Türk­le­rin İsla­mi­ye­ti kabul et­me­si fikri sa­de­ce Türk ya­zar­lar ta­ra­fın­dan değil Ana­do­lu'da ya­şa­yan Sür­ya­ni Mi­ka­il ta­ra­fın­dan bile ileri sü­rül­müş­tür.

Ancak bu dine gi­ri­şi­mi­zin en­te­re­san olan nok­ta­la­rı ara­sın­da şu da var­dır ki Asya'nın ha­ki­mi olan Türk­ler; çoğu sa­vaş­ta yen­dik­le­ri Arap­la­rın yay­dı­ğı dine gi­ri­yor­lar­dı. Me­se­la Ta­be­ri ve Leon Cahun yaz­dık­la­rı ki­tap­lar­da Gök­türk­le­rin baş­ko­mu­ta­nı Kül-Ti­gin'in Soğ­dak­la­ra karşı gi­riş­ti­ği bir se­fer­de rast­la­dı­ğı Sevre ibni Ebu-Bahr id-Da­ri­mi ko­mu­ta­sın­da­ki 20.000 ki­şi­lik Arap or­du­su­nu kendi top­rak­la­rın­da boz­muş ve ko­mu­tan Sevre'i öl­dür­müş­tür. Bir başka örnek Arap­la­rın ünlü Tür­kis­tan va­li­si Ku­tey­be de 4 ay düş­man çem­be­rin­de kalıp 706 yı­lın­da büyük bir mağ­lu­bi­ye­te uğ­ra­dı­ğı­nı kay­nak­lar yazar. Ancak bu sa­vaş­la­rın en meş­hu­ru 724 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­miş­tir. Fer­ga­na'yı is­ti­la et­me­ye kal­kı­şan Ho­ra­san va­li­si Müs­lüm ibni Said el-Ki­la­bi kar­şı­sın­da Tür­keş ka­ğa­nı Sulu Han'ı gördü. Ta­ar­ruz ha­re­ka­tın­da bu­lu­nan Arap or­du­la­rı artık 15 sene sal­dı­rı­ya ge­çe­me­yecek ve Sey­hun-Cey­hun ha­va­li­sin­de hep sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da ka­la­cak­lar­dır. Ancak tabi 751'de ger­çek­le­şen Talas Sa­va­şı gibi aynı safta ol­duk­la­rı sa­vaş­lar da var­dır ki böyle sa­vaş­lar­da bir­bir­le­ri­ni daha iyi ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du­lar.

Genel ola­rak sos­yo­lo­ji­de de gös­te­ril­miş­tir ki ga­li­bin inanç­la­rı mağ­lup ta­ra­fın­dan kabul edi­lir ancak bunun is­tis­na­la­rın­dan biri olmuş Türk­ler İsla­mi­ye­ti kabul et­miş­ler­di. Ancak Arap­la­rın Türk düş­man­lı­ğı ta­ri­hin her dev­rin­de gö­rün­müş­tür ki bunun için ay­rı­ca bir yazı ya­zı­la­bi­lir. Ancak şunu be­lirt­mek ge­re­kir ki Arap­la­rı kı­na­yı­cı ifa­de­ler Kur'an-ı Kerim'de geç­mek­te ve on­la­rın ye­ri­ne daha iyi bir mil­le­tin ge­çi­ri­le­ce­ği bu­yu­rul­mak­ta­dır( Fetih 16, Tevbe 39) ve tef­sir kay­nak­la­rın­dan bir çoğu da bu mil­le­tin Türk ol­du­ğu­nu ifade et­mek­te­dir.

Türk­ler boy­lar ha­lin­de İsla­mi­yet'e gi­ri­yor­lar­dı. Önce İtil Bul­gar­la­rı sonra Kar­luk­lar der­ken artık bir Türk dev­le­ti de Müs­lü­man'dı:Ka­ra­han­lı­lar. Bun­lar için en önem­li kay­nak Sal­tuk Buğra Han me­na­kı­bı­dır ki Osman Turan ho­ca­nın Sel­çuk­lu­lar ve İsla­mi­yet adlı ese­rin­de tam bir metni yer al­mak­ta­dır. Ab­dül­ke­rim Sal­tuk Buğra Han İsla­mi­ye­ti kabul edip dev­le­ti ile be­ra­ber İsla­mi­ye­te hiz­met et­me­ye ken­di­ni ada­mış bir ha­kan­dır ki artık bun­dan sonra tüm Türk ha­kan­la­rı bu amaç uğ­ru­na sa­va­şa­cak­lar cihat ede­cek­ler, bu amaç uğ­ru­na ül­ke­ler fet­he­dip ora­la­rı imar ede­cek­ler ve bu amaç uğ­ru­na do­kun­duk­la­rı in­san­la­rı İsla­mi­yet ile ta­nış­tı­ra­cak­lar­dı. 
İşte Arap­lar da hi­la­fe­tin tüm gü­cü­nü ta­ri­hin iler­le­yen de­vir­le­rin­de Türk­le­re dev­re­de­cek­ler ve Türk­ler hi­la­fe­ti tüm za­rar­lı akın­lar­dan ko­ru­yan en et­ki­li kal­kan ola­rak tarih sah­ne­sin­de ye­ri­ni ala­cak­tır.


Okunma Sayısı: 14097

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.