Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YENİ BİR SOS­YAL YA­RIL­MA­NIN EŞİĞİNDE OR­TA­DO­ĞU'DA TÜRK KİMLİĞİ

19 Ekim 2017, Perşembe 11:04

(Bu ya­zı­yı diğer Türk kim­li­ği ile il­gi­li yaz­dık­la­rım­la be­ra­ber okun­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum ki on­la­rın de­va­mı­dır.)

Or­ta­do­ğu her za­man­ki gibi ye­ni­den bir ateş ku­yu­su­na dö­nüş­tü.Ora­da­ki tüm un­sur­lar bir ta­ra­fı tutma pe­şin­dey­ken Türk­men­ler kendi yer­le­ri­ni ko­ru­ma­nın der­din­de.​Her­ke­sin ar­ka­sın­da yı­ğın­lar­ca güç var­ken (Ame­ri­ka,Rusya,İran,gibi) Türk­men­ler kendi kim­lik­le­ri­ni ve böy­le­ce ge­le­cek­le­ri­ni kendi baş­la­rı­na kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar ve bizim dev­le­ti­miz Tür­ki­ye'den başka gü­ve­ne­cek­le­ri bir güç odağı da bu­lun­ma­mak­ta­dır.Ora­da­ki in­san­la­rın tabi ki Şır­nak'taki,Muğla'daki,Edir­ne'deki,İstan­bul'daki in­san­lar­dan ve bu­ra­da­ki­le­rin kim­lik­le­rin­den hiç­bir farkı yok­tur.​Tek fark ora­da­ki­ler bizim be­ka­mız için kendi can­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor.​Ta­rih­te de hep böyle olmuş,gü­nü­müz­de de olu­yor.​Hep ora­dan ge­len­ler Ana­do­lu'yu,Bal­kan­la­rı,Mısır'ı-tek­rar-,Doğu Av­ru­pa'daki bazı yer­le­ri Türk­leş­tir­miş ve İslam­laş­tır­mış.Yani bu­ra­da­ki in­san­lar hem bizim eski büyük dev­le­ti­miz olan Os­man­lı'nın asli un­su­ru hem de on­la­rın kim­lik ta­şı­yı­cı­la­rı.Ve şimdi de ta­rih­te ken­di­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu bir kim­lik­le va­rol­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.Bu va­ro­luş bizim büyük dev­le­ti­miz Tür­ki­ye'nin gü­ne­yin­de­ki em­ni­ye­ti­dir tıpkı Ku­zey­do­ğu'sunda Azer­bay­can'ın;Batı'sında Batı Trak­ya'nın ve Ma­ca­ris­tan'ın ;Kuzey'inde Kırım'ın oluşu gibi.​Lakin bugün bu­ra­da­ki Türk­men mil­le­ti kendi ta­rih­le­rin­de­ki unu­tul­muş­luk­la­rı­nın ce­re­me­si­ni çe­ki­yor­lar ve ger­çek­ten bir kim­lik ya­rıl­ma­sıy­la orada si­lin­me­ye yüz tut­muş­lar.Bu­ra­da­ki asi­mi­las­yon po­li­ti­ka­sı ve nüfus azalt­ma yön­tem­le­ri sözde Kuzey Irak Kür­dis­tan Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi'nin sözde ve sahte re­fe­ran­du­mu sü­re­cin­de do­ru­ğa çıktı.Türk­men şe­hir­le­ri olan Ker­kük,Musul,Te­la­fer,Tuz­hur­ma­tu'da böl­ge­sel sözde yö­ne­ti­mi PKK'lı te­rö­rist­le­ri ko­nuş­lan­dı­ra­rak üstte söz edi­len yön­tem­ler­le hem baskı re­ji­mi oluş­tur­ma­ya hem de kim­lik ya­rıl­ma­sı­na neden olup ora­da­ki Türk­men mil­le­ti­nin si­lin­me­si­ne ça­lış­mış­tır.Ama ora­da­ki soy­daş­la­rı­mız ken­di­le­ri­ni sa­vu­na­rak bu­lun­duk­la­rı yer­le­ri terk et­me­yip var­lık­la­rı­nı sür­dür­me­ye gay­ret et­miş­ler­dir.Bu­gün­kü du­rum­da Ker­kük peş­mer­ge ve PKK'dan te­miz­len­miş du­rum­da­dır,gönül ister ki bu zulüm bir daha tek­rar­lan­ma­sın lakin Kuzey Irak sözde yö­ne­ti­mi­nin mev­cu­di­ye­ti hep bir teh­dit ola­rak orada du­ra­cak­tır.Or­ta­do­ğu'daki Türk­men kim­li­ği-ki olu­şu­mu 900'lü yıl­la­ra da­ya­nır- git­tik­çe bugün teh­li­ke kar­şı­sın­da güç­len­mek­te­dir.Türk dün­ya­sı'nın göz be­be­ği,Or­ta­do­ğu'nun Ötü­ken'i Ker­kük ve Musul'un önemi –ki bu böl­ge­de do­ğal­gaz re­zer­vi 500 mil­yar m3 'tür,Bu­ra­la­rın Türk­ler dı­şın­da­ki mil­let­ler için tek önemi budur(300 yıl ye­tecek bir re­zerv)- artık yavaş yavaş an­la­şıl­mak­ta­dır.Büyük Türk Dün­ya­sı'ndaki dev­let­le­rin çoğu ise ses­siz­li­ği­ni ko­ru­mak­ta­dır.Bu Türk­men zul­mü­ne karşı si­ya­set yü­rü­ten 2 ülke var­dır onlar da Tür­ki­ye ve Azer­bay­can'dır.​Tabii ki kanla,kinle,sa­vaş­la,zor şart­lar­da oluş­muş Türk­men kim­li­ği­nin ko­run­ma­sı Türk dün­ya­sı'nın gü­cü­ne muh­taç­tır.

En azın­dan Su­ri­ye'de kay­be­di­len Türk­men kim­li­ği-ki Türk­men yer­le­şim­le­ri­nin %95'i boş­tur- Irak'ta tek­rar ve tek­rar ka­za­nıl­ma­lı­dır.Bir Türk'ün hiç­bir yerde ezil­me­si­ne,hor­lan­ma­sı­na daha kö­tü­sü öl­me­si­ne izin ve­ril­me­me­li­dir.​Ker­kük,Musul,Tuz­hur­ma­tu,Te­la­fer,Men­de­li Tür­ki­ye'ye mezar taşı ol­ma­ma­lı­dır.Bu­ra­lar ko­run­maz­sa sıra biz­de­dir.


Okunma Sayısı: 3895

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.