Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

YENİ CEPHE MENBİÇ

07 Şubat 2018, Çarşamba 18:02

Men­biç Su­ri­ye Türk­me­ne­li'nin önem­li böl­ge­le­rin­den bi­ri­si­dir.Nü­fu­su­nun hemen hemen ta­ma­mı Türk­men'di.​Savaş baş­la­dık­tan sonra bu de­mog­ra­fik yapı de­ğiş­ti.Su­ri­ye re­ji­mi­nin her vakit göz ardı et­ti­ği Türk­men­le­rin yer­le­ri­ne PKK yer­leş­ti.Bu te­rö­rist fa­ali­yet­ler daha çok önem­li kül­tür hav­za­la­rın­da mev­zi­len­mek­te­dir­ler.​Ta­ri­hin büyük bö­lü­mün­de böl­ge­nin ha­ki­mi olan Türk­men­le­rin si­lik­leş­ti­ril­me­si ve bu­ra­da­ki kül­tü­rün tek­ra­ren yok edil­me­si asıl hedef.​Bu­ra­nın kül­tü­rel mi­ra­sı Asur­lar'dan iti­ba­ren baş­la­mak­ta­dır.Şeh­rin eski ad­la­rı Bamby­ke,Mab­bug ve Hi­e­ara­po­lis'tir.​Hris­ti­yan Roma'nın ha­ki­mi­ye­tin­de olsa bile put­pe­rest ya­şa­yış­tan gelen ge­le­nek­le­ri­ni sür­dü­re­rek Hris­ti­yan­lı­ğın kut­sal ob­je­le­ri­ne büyük ilgi gös­ter­di­ler.Hatta Ahmed b. Tolun'dan şehri alan Ni­kep­ho­ras Pho­kas im­pa­ra­tor ol­du­ğun­da bu­ra­da­ki Hz.İsa(A.S.)'nın tas­vi­ri bu­lu­nan kut­sal ki­re­mi­di aldı.Son­ra­dan da Io­an­nes Çi­mis­kes de Hz.İsa(A.S.)'nın na­lın­la­rı ile Hz.​Yahya'nın kanlı saç­la­rı­nı İstan­bul'a gö­tür­dü.
Peki bu Men­biç ismi ne­re­den gel­mek­te­dir?
531'de Sa­sa­ni Hü­küm­da­rı Kubad'ın işgal et­ti­ği şehri Bi­zans­lı ku­man­dan Be­li­sa­ri­us geri aldı.540'ta Sa­sa­ni­ler ile Bi­zans ara­sın­da sulh oldu lakin Sa­sa­ni­ler buna uy­ma­ya­rak tek­rar şehre girdi ve bu­ra­ya bir ateş­ke­de yap­tır­dı,şeh­rin adını da “Man­bik” koydu.​Arap kay­nak­la­rı­na da bu Men­bic ola­rak geç­miş­tir.Yani 1500 se­ne­dir aynı yerde şehir dur­mak­ta ve aynı adı ta­şı­mak­ta­dır.

Şehir bir­çok dev­le­tin eline
geç­miş­tir.Asur­lu­lar,Bi­zans,Sa­sa­ni­ler,Eme­vi­ler,To­lu­ni­ler,Mir­da­si­ler,Sel­çuk­lu­lar,Zen­gi­ler ,Ey­yu­bi­ler,Har­zem­şah­lı­lar,Mem­luk­lar ve Os­man­lı…Gö­rül­dü­ğü üzere ge­nel­de Türk­le­rin elin­de olan bu şehir 1.Dünya Sa­va­şı'nda eli­miz­den çık­mış­tır.Ahmed b.​Tolun'un,Sey­füd­dev­le'nin,Sul­tan Al­pars­lan'ın,Tutuş'un,Nu­red­din Zengi'nin,Se­la­had­din Ey­yu­bi'nin,1.İzz­zed­din Key­ka­vus'un,Ce­la­led­din Har­zem­şah'ın,Ka­la­vun'un ve Yavuz'un olan bu belde artık Fran­sız sö­mür­ge­si al­tın­day­dı.(1921)Bu sö­mür­ge de fazla tu­tu­na­ma­dı ve Su­ri­ye hü­kü­me­ti or­ta­ya çıktı.Su­ri­ye'nin ku­ze­yin­de yer alan bu ta­ri­hi şehir Zey­tin­da­lı Ha­re­ka­tı­nın be­lir­li en uc he­de­fi ola­rak gö­rül­mek­te­dir ve bunun ile bi­te­ce­ğe ben­ze­me­mek­te­dir.​Irak'ın sı­nı­rı­na kadar gi­di­le­ce­ği plan­la­nan bu ha­re­kat­ta çok önem­li bir bölge ola­rak kar­şı­mı­za çık­mak­ta­dır.

Ger­çek­ten de İslam fe­tih­le­rin­den sonra da Türk­le­şen bu belde bugün re­ji­min sağ­la­ya­ma­dı­ğı huzur or­ta­mın­dan do­la­yı em­per­ya­list ve ko­lon­ya­list güç­le­rin ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da­dır.Bu güç­ler bu­ra­da­ki ha­ki­mi­yet­le­ri­ni kul­la­na­rak şeh­rin hem ta­ri­hi kül­tü­rü­nü hem de fi­zi­ki im­kan­la­rı­nı sö­mür­mek­te­dir.
Hem bu du­ru­mu or­ta­dan kal­dır­mak için hem de Fırat Nehri'ne kadar gü­ven­li­ği sağ­la­mak için st­ra­te­jik öne­mi­nin de tar­tı­şıl­maz ol­du­ğu ve alın­ma­sı ge­re­ken bir nok­ta­dır.
İşte bize bu kadar yakın olan bir belde için ha­re­kat dü­zen­len­mek­te­dir ve bu kadar sıkı bağ­la­rın mev­cud ol­du­ğu bir coğ­raf­ya için uğ­ra­şıl­mak zo­run­da ka­lın­mış­tır.
KAY­NAK­LAR:
“Mem­biç” TDVİA

BA­DEMCİ,Ali,Su­ri­ye'de Türk­men­ler ve Ba­yır-Bu­cak


Okunma Sayısı: 8073

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.