Muğla
05 Aralık, 2023, Salı
 • DOLAR
  28.59
 • EURO
  30.52
 • ALTIN
  1783.9
 • BIST
  7768.17
 • BTC
  36743.46$

ZEY­BEK KI­YA­FET­LERİNİN TARİHİ ÖNEMİ

02 Ağustos 2018, Perşembe 17:32

Zey­bek­ler Ana­do­lu'nun Ba­tı­sın­da ya­şa­yan sa­vaş­çı un­sur­lar­dır.

Zey­bek'in ke­li­me ma­na­sı da tar­tış­ma­lı­dır.En kuv­vet­li ih­ti­mal Di­van-u Lügat'it türk'te sağ­lam ma­na­sı­na gel­me­si­dir.?Tabi bunun ya­nın­da Grek­çe'den gel­di­ği ile il­gi­li ri­va­yet­ler olsa da bun­lar bir mit­ten öteye geç­me­miş­tir.

Erken dönem Os­man­lı devri ve Geç dönem Bi­zans dev­ri­nin sınır boyu olan Ege böl­ge­si böyle akın­cı bir­lik­le­rin ka­rar­gah­la­rı ve ha­re­ket üs­le­riy­di.Bu böl­ge­ye yer­leş­ti­ri­len Oğuz boy­la­rı ge­le­nek­le­ri­ni bu­ra­ya yavaş yavaş iş­le­me­ye baş­la­mış­tır.(Ege böl­ge­si 1093'te Türk­ler ta­ra­fın­dan fet­ho­lun­du.)Men­te­şe,Aydın,İzmir,De­niz­li hat­tın­dan Ça­nak­ka­le'ye uza­nan bu ser­had bo­yun­da Bi­zans'a karşı aynı Bal­kan­lar'da ol­du­ğu gibi akın­cı­lar üs­le­ni­yor­du.Belki Bal­kan akın­cı­la­rı kadar mahir de­ğil­di­ler ama on­la­rın atası ol­duk­la­rı ke­sin­di.Tüm Ana­do­lu'da si­ya­si ola­rak çal­kan­tı mev­zu­ba­his iken Batı Ana­do­lu da Bi­zans üze­rin­de­ki ha­ki­mi­yet­le­ri­ni pe­kiş­tir­mek is­ti­yor­lar­dı.Bunun için mü­ca­de­le veren bey­lik­ler Men­te­şe­oğul­la­rı,Ay­dı­no­ğul­la­rı,Ka­re­si­oğul­la­rı idi.?Osmano­ğul­la­rı bu kav­ga­da biraz daha o de­vir­de geri kal­mış­tı.Bu sa­yı­lan bey­lik­ler be­lir­ti­len şe­kil­de as­ker­le­ri vardı.Bu as­ker­ler ge­le­nek­sel kı­ya­fet­le­ri­ni giy­mek­tey­di.?Elbise­le­rin par­ça­la­rı şun­lar­dan olu­şu­yor­du: 1- Fes 2- Oya 3- Göm­lek (Hakim Yaka) 4- Çuka Ca­ma­dan 5- Çuka Sal­la­ma 6- Çuka Potur 7- Mus­haf­lık 8- Gümüş Kös­tek 9- Dolgu Kuşak 10- Ho­ra­sa­ni Şal Kuşak 11- Kayış – Kemer 12- Si­lah­lık- Kü­tük­lük 13- Gubur (Ta­ban­ca) 14- Ku­lak­lı Kama 15- Çevre - Yağ­lık 16- Kö­rük­lü Çizme 17-toz­luk

Bu un­sur­la­rın hep­si­nin ma­na­la­rı var­dır.Ancak bun­lar için daha geniş bir ça­lış­ma­ya ih­ti­yaç var­dır.Bun­la­rın kay­nak­la­rı­na da bak­mak lazım.?Bu kı­ya­fet bü­tü­nü­nün kay­na­ğı­nı Rum­lar sa­nan­lar art ni­yet­li in­san­lar­dı­lar.Ancak bilim adam­la­rı bun­la­rın Pe­çe­nek­ler'den gel­di­ği­ni söy­le­miş­tir.Bu önem­li­dir çünkü top­lu­mun ar­kap­la­nı ile il­gi­li ya­pı­lan bu asıl­sız id­di­alar top­lum­sal ça­tır­da­ma­la­ra sebep ola­bi­lecek inanç­lar ya­ra­ta­bi­le­cek­tir.?Peki ya Pe­çe­nek­ler kim­ler­dir?Pe­çe­nek­ler ön­ce­lik­le bir Türk kav­mi­dir.Oğuz­lar­dan önce bu Ana­do­lu top­rak­la­rın­da as­ker­lik yap­mak­tay­dı­lar.Bi­zans or­du­la­rın­da görev yap­mış­lar­dır ve hatta Ma­laz­girt Sa­va­şı'nda Al­pars­lan'ın ta­ra­fı­na geç­miş­ler­dir.Ana­do­lu'nun bu ilk Türk­le­ri di­ye­bi­le­ce­ği­miz-şim­di­lik- bu kavim ne kadar da Hris­ti­yan ol­sa­lar da Türk­lük­le­ri'nin o de­vir­ler­de ko­ru­muş­lar­dır ancak sonra asi­mi­le ola­rak top­lum ara­sın­da eri­miş­tir.İşte bu ka­vi­min kı­ya­fet­le­ri bu Ege'nin Oğuz bo­yun­dan bu akın­cı­la­ra da bir simge va­zi­fe­si gör­müş­tür.


Okunma Sayısı: 9910

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.